logoCentrale gemeenteavond van 4 april
Op de centrale gemeente-avond van 4 april jl, waar de intentieverklaring is getekend, werd de aanwezigen na de pauze gevraagd rond een aantal vragen en thema's hun mening te geven. Ieder kon op een 'geeltje' een reactie plakken op een van de grote vellen die in Open Hof waren opgehangen.

De vragen gingen over het perspectief van de Protestantse Gemeente Kampen: hoe kunnen we het licht van het Evangelie laten schijnen in onze stad; wat is nodig om kinderen een goede plek te geven; hoe kunnen we elkaar als verschillende wijken blijven vasthouden; wat wilt u de PGK aanreiken; hoe ziet je droom voor de PGK er uit; wat wilt u van vanavond meegeven?

De reacties zijn inmiddels allemaal genoteerd en waar mogelijk naar thema samengevat. Er is een grote unanimiteit: met elkaar verlangen we naar een gemeente die leeft uit de bron, waar eenheid is, die ook uitnodigend, gastvrij, zichtbaar, actief en betrokken is, die trouw is aan haar tradities en open staat naar de samenleving en hiervoor iets wil betekenen. We willen jongeren een belangrijke plek geven, aandacht hebben voor het praktisch voorleven van het geloof naar hen en geven hun ruimte om dat naar hun inzicht vorm te geven. De onderlinge ontmoeting is belangrijk, ook over de wijkgrenzen heen. Als wijken willen we elkaar de ruimte geven, maar van hieruit elkaar ook vast houden, in gesprek zijn met elkaar en waar mogelijk gezamenlijke activiteiten organiseren. Het hart van de eredienst – gebed, prediking, zingen – blijven we koesteren.
Het is bemoedigend dit alles te lezen. Het biedt ons als Algemene Kerkenraden stof tot nadenken bij de stappen die we nu gaan zetten. De samenvatting komt op de websites te staan. We houden u op de hoogte van de verdere voortgang.
Heel veel dank aan u allen!

Identiteit en Gemeentestructuur
Tijdens de AK vergadering van april bespraken we het eerste beleidspunt in het kader van de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen 'Identiteit en Gemeentestructuur'. Dit gebeurde aan de hand van een discussiestuk dat was opgesteld door beide voorzitters. Bij de voorbereiding hiervan vond een waardevol gesprek plaats met het Ministerie van predikanten.
Om u een indruk te geven van de lijnen die we met elkaar bespraken, geven we hier een aantal kernpassages uit het discussiestuk weer. De notitie zelf zal later op de website worden geplaatst.

De Protestantse Gemeente Kampen vindt haar identiteit in de belijdenis dat zij gestalte is van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Zij erkennen hun verscheidenheid maar zijn één vanuit de onopgeefbare opdracht zoals verwoord in artikel 1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.

De basis voor de eenheid van de PGK ligt in het als individuele wijkgemeenten samen één gemeente van Christus zijn. De wijken kennen allen hetzelfde Woord, dezelfde sacramenten en dezelfde geloofsbelijdenis. Tegelijkertijd is er veelkleurigheid waardoor ze samen de rijkdom van de werking van Gods Geest laten zien. Zij vullen elkaar aan waar het erom gaat uiting te geven aan de verschillende vormen van geloofsbeleving. Ook geven ze elk vanuit hun eigen kracht vorm aan het Evangelie in de samenleving van onze stad en wijd daarbuiten. Samen laten zij het licht van het Evangelie schijnen en geven zij er effectief handen en voeten aan. De veelkleurigheid van de gemeente waarderen wij daarom positief.
Steeds moeten we ervoor waken dat in de veelkleurigheid de herkenning van de eenheid aanwezig blijft en de verschillen die hieruit voortkomen niet leiden tot verwijdering.Het elkaar herkennen vraagt om een actieve houding om vanuit oprechte belangstelling met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te willen luisteren om zo elkaar te leren kennen, begrijpen en van elkaar te willen leren.
Op dit moment vindt er bínnen elk van de wijken een proces plaats om als wijkgemeente naar een eenheid te groeien na de herstructurering/federatievorming die er in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Daarmee is er tijdelijk minder energie om tegelijkertijd te werken aan de eenheid tússen de wijken.
De PGK ziet het als een opdracht ervoor te zorgen dat dit laatste niet tot verwijdering leidt. Zij bouwt daarbij voort op traditie waarin de wijken elkaar vasthouden en mensen vanuit verschillende wijken elkaar kennen, met elkaar meeleven en het onderlinge contact zoeken. Er moet daarom zorgvuldig worden omgegaan met de bestaande structuren waarin samenwerking tot uiting komt zodat die over een aantal jaren mogelijk verder kunnen worden uitgebouwd wanneer hiervoor weer meer ruimte is.

In de wijkgemeenten krijgen activiteiten vorm, gericht op ontmoeting, geloofsoverdracht, vorming; er wordt pastorale en diaconale zorg verleend. Elke wijkgemeente geeft dit kleur en invulling vanuit haar eigen identiteit. Die identiteit legt zij vast in haar beleidsplan en hiervoor heeft zij alle ruimte op basis van de kerkorde, maar ook binnen de grenzen van de kerkorde. Die ruimte geven wij elkaar als wijken ook binnen de PGK.Het voeren van het gesprek over elkaars verschillen is een wezenlijk onderdeel van de eenheid in verscheidenheid. De onderlinge verschillen relativeren de eigen positie en maken je tegelijk bewust van je eigenheid en de waarde daarvan.
Van oudsher bestaan de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk uit wijkgemeenten met een palet aan identiteiten en culturen.De afgelopen jaren is dit kleurengamma 'ingedikt' tot de huidige drie wijken met elk hun eigen identiteit.
Uitgangspunt is dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om de veelkleurigheid van onze gemeente en ook binnen de wijkgemeenten te bewaren.Hierbij vormt het huidige kleurenpalet geen strak stramien, maar kan de balans tussen de kleuren in de loop van de tijd veranderen en kunnen nieuwe schakeringen zich manifesteren. De waarde van het samen gemeente zijn is ook dat we elkaar kunnen dragen in de zin dat we financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen nemen als dit nodig is.

Als gemeente staan we niet stil en allerlei ontwikkelingen binnen de gemeente en maatschappij gaan door. Denk aan nieuwe vormen van gemeente zijn, groei door een opwekking of verschuiving bij andere kerken, verschuivingen van leden tussen wijken, of krimp door voortgaande vergrijzing en kerkverlating. Maar denk ook aan toenadering naar andere kerkgenootschappen of aan Kampen grenzende kerken die zich graag bij de Protestantse Gemeente Kampen zouden willen aansluiten en/of met wie wij binnen de PGK graag willen samenwerken.
Wanneer wij belijden dat wij de opdracht hebben samen één te zijn, betekent dit dat we, op basis van onze eigen identiteit en geschiedenis, open staan voor andere geloofsgemeenschappen. We willen de structuur van de gemeente hiervoor niet dichttimmeren (een bastion vormen), noch willen we een moloch zijn die iedereen opslokt. We willen onze verantwoordelijkheid nemen als naburige kerken kleiner worden en bij ons aankloppen. Tegelijk willen we ook geen onnodige onrust in de gemeente veroorzaken. Het is belangrijk dat dergelijke ontwikkelingen aansluiting vinden bij het grondvlak van de gemeente en niet van bovenaf over de gemeente heenkomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat als zo'n vraag om samenwerking voor medio 2019 op onze weg komt, het antwoord dan duidelijk is: eerst het huidige proces afronden.

De Protestantse Gemeente Kampen is een combinatie van een geografische en naar identiteit georganiseerde kerk. Het geografische uit zich in het feit dat elke straat in Kampen bij een bepaalde wijk hoort en de wijken verantwoordelijkheid nemen om inhoud te geven aan de boodschap van het Evangelie binnen hun geografische deel van Kampen. Vanuit de identiteit geven we vorm aan het gemeentezijn op wijkniveau, waarbij we ons bewust zijn van de betrekkelijkheid van de eigen identiteit. Mensen zijn vrij om zich bij een wijkgemeente naar keuze aan te sluiten. Kiezen ze niet dan vallen ze in het vangnet van de geografische wijk waar ze wonen.

Met hartelijke groeten, Mark van Persie en Bert Endedijk

Agenda

Kerkdiensten