foto-panel-1Wat is de huidige status van het project ten aanzien van de herbestemming van de Burgwalkerk; wat is het vervolg?
In Kampen hebben de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk besloten terug te gaan van zes naar drie kerkgebouwen. Eén van de gebouwen die door de kerk niet meer zal worden gebruikt, is de Burgwalkerk.  De Algemene Kerkenraad heeft Alwin Kaashoek van KAAder kerkadvies gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor dit gebouw. Hij heeft een rapport uitgebracht met daarin een bouwkundige analyse én een opsomming van de mogelijkheden. Een van de adviezen was om de Van Gelder Stichting te vragen te investeren in het verder onderzoeken van de mogelijkheden van verzelfstandiging.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een extern bureau, Satori, de exploitatiemogelijkheden te laten onderzoeken?
Om de Burgwalkerk als zelfstandige locatie in de toekomst met succes te kunnen exploiteren, zal er een helder beeld gevormd moeten worden of de door KAAder opgestelde inhoudelijke lijnen commercieel haalbaar zijn of dat er alternatieve programmalijnen zijn die beter aansluiten bij de behoefte van de markt. De Van Gelderstichting is van mening dat zij te weinig expertise in huis heeft om dit zelf vorm te geven. Bovendien zijn de leden van het bestuur ook emotioneel met de Burgwalkerk verbonden. Vandaar dat Satori is gevraagd het proces te leiden.

Wat is nu de rolverdeling?
De Van Gelder Stichting heeft Satori gevraagd te onderzoeken wat het onderscheidend vermogen van deze kerk is. Daarnaast zal Satori een marketing- en communicatieplan schrijven, waarin alle inzichten, conclusies en aanbevelingen worden verwerkt

Kunnen mensen uit de gemeente een bijdrage leveren aan dit proces?
We hopen steeds meer mensen bij het proces te betrekken, zowel inhoudelijk als financieel. We heten dan ook iedereen van harte welkom. We willen graag draagvlak creëren voor het besluit dat wordt genomen over wat er met het kerkgebouw gaat gebeuren. Een uitkomst kan ook zijn, dat het niet haalbaar is. Het is dan ook belangrijk dat gemeenteleden hierbij betrokken worden.

Wat kunnen we de komende maanden verwachten?
Een duidelijk rapport over 'het merk' Burgwalkerk, die de vraag beantwoordt: kan de Burgwalkerk als zelfstandige locatie in de toekomst met succes geëxploiteerd worden? En wat is er vervolgens nodig aan marketinginspanningen.
We hebben er vertrouwen in dat de kerk een andere bestemming krijgt. Het is een uniek gebouw op een unieke plek. Maar een plan moet wel 'kloppen' en uitzicht bieden op een goede exploitatie.

Wanneer zien we de eerste resultaten?
Voor het eind van het jaar verwachten we de eerste inzichten in de haalbaarheid van een 'commerciële' exploitatie van de Burgwalkerk.

Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten