Op weg naar een Protestantse Gemeente Kampen
Bijeenkomsten
Op verschillende momenten worden er bijeenkomsten georganiseerd met de gemeente of met de ambtsdragers om informatie te geven over de voortgang en resultaten van het Verenigingsproces. Een overzicht en verslagen van de bijeenkomsten vindt u op een aparte pagina. De eerstvolgende bijeenkomst:
Centrale gemeenteavond op DV 12 juni 2018. Tijdens deze avond zal het concept verenigingsbesluit worden gepresenteerd en zullen de beleidslijnen die hieraan ten grondslag liggen worden toegelicht. Tijdens deze avond en in de periode erna zullen alle gemeenteleden en kerkenraden op de plannen kunnen reageren. Deze reacties kunnen dan in het definitieve verenigingsbesluit worden verwerkt dat aan het eind van het jaar aan de gemeente wordt voorgelegd.

Bijeenkomsten
Op verschillende momenten worden er bijeenkomsten georganiseerd met de gemeente of met de ambtsdragers om informatie te geven over de voortgang en resultaten van het Verenigingsproces.
Centrale gemeenteavond op 4 april 2017. Op deze avond is de Intentieverklaring getekend, is er een toelichting gegeven op het Werkplan, en was er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het inbrengen van punten voor het beleidsplan.

Centrale ambtsdragersbijeenkomst op 24 juni 2017. Tijdens deze morgen is er een overzicht gegeven van de voortgang van het verenigingsproces en de rol van de wijkkerkenraden hierbinnen. Ds. A. Plaisier heeft een lezing gegeven over 'Geloofsvernieuwing en kerkvernieuwing'. En er is in groepen gesproken over wat zij zien als kernvragen voor de gemeente en welke antwoorden we hierop kunnen formuleren.

Centrale gemeenteavond op 15 november 2017. Tijdens deze avond is er een overzicht gegeven van de stand van zaken van het verenigingsproces en een toelichting op de eerste resultaten van de beleidsvorming. Ook was er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het geven van inbreng op verschillende beleidsdilemma's.

Verslag centrale gemeenteavond 15 november 2017
Op 15 november was er de centrale gemeenteavond. Het was goed elkaar te ontmoeten als Algemene Kerkenraden en gemeenteleden, ongeveer een half jaar na het ondertekenen van de intentieverklaring.
Vanuit de AK is een toelichting gegeven waar we nu staan in het proces en wat de belangrijkste resultaten zijn van de afgelopen periode. We zijn nu ongeveer halverwege om tot een concept beleidsplan en verenigingsdocument te komen. Door veel mensen binnen de AK's, de colleges van diakenen en kerkrentmeesters wordt hiervoor veel werk verzet. Grofweg liggen de activiteiten op schema. Er is vooral gewerkt aan beleid voor de nieuw te vormen gemeente. Dit is besproken aan de hand van een viertal thema's: Identiteit en gemeentestructuur, Solidariteit en wijkverantwoordelijkheid, Professioneel pastoraat, en Taken en samenstelling van de AK. De hoofdlijnen hiervan zijn de 15e november toegelicht. Voor ieder onderwerp moeten er steeds verschillende afwegingen en op basis daarvan keuzes worden gemaakt.
Een zevental van deze afwegingen zijn na de pauze ook aan de aanwezigen voorgelegd via posters waarop een positie kon worden aangegeven en opmerkingen worden gemaakt. Hierdoor hebben we waardevolle inbreng van uw kant kunnen verzamelen. Deze kunnen we meenemen in de verdere uitwerking van onze plannen. Tijdens de avond was er ook ruimte voor ontmoeting, onder andere door gesprekken aan de hand van een fotokaart die iedereen had uitgekozen als karakteristiek voor zijn of haar wijkgemeente.
De avond was met zo'n zeventig mensen niet heel druk bezocht. Over de inhoud zijn we wel heel tevreden. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Tegelijk vragen we u actief te blijven meedenken en ons werk ook in uw gebed mee te nemen. Het is belangrijk dat we voor de nieuwe gemeente een heldere visie en duidelijke structuur kunnen bepalen. Dat is een belangrijke randvoorwaarde om samen vanuit het Evangelie gemeente te kunnen zijn.
Via de links is het mogelijk de powerpoint presentatie van de avond en te downloaden. De uitwerking van de inbreng van de gemeenteleden op de flappen volg later.

Presentatie gemeenteavond van 15 november 2017


Agenda

Kerkdiensten

Activiteiten