Op 31 oktober kwamen we als Algemene Kerkenraden bijeen. In het eerste deel gezamenlijk als Hervormd en Gereformeerd, daarna apart. Graag doen wij u kort verslag van wat we in het gezamenlijke deel bespraken.
Allereerst spraken we over het proces van de vorming van een Protestantse Gemeente Kampen. Langzaam begint duidelijk te worden wat hierbij allemaal komt kijken. Belangrijk op dit moment is dat eerst alle wijken uitspreken dat ze de intentie ondersteunen om naar een Protestantse Gemeente toe te groeien en actief mee willen werken in het proces om dit uit te werken. Om dit te kunnen uitspreken, zullen de kerkenraden met u als gemeenteleden moeten overleggen. De komende periode zal iedere wijkkerkenraad hierover dus met u in gesprek gaan. Wij realiseren ons hierbij dat de positie van een wijkgemeente Open Hof, waar al jaren wordt samengewerkt tussen Hervormd en Gereformeerd, ander is dan die van wijkgemeente B, waar samenwerking nauwelijks aan de orde is. Op dit moment wordt echter niet gevraagd op alle punten al antwoorden en een duidelijke mening te hebben, maar alleen om het uitspreken van een intentie om als Hervormden en Gereformeerden uiteindelijk samen één gemeente te gaan vormen. Die gemeente en de positie van elke wijkgemeente daarbinnen kan er verschillend uitzien. Daarover willen we het vervolgens juist met elkaar gaan hebben.
Na het uitspreken van de intenties, zal er over verschillende zaken verder moeten worden nagedacht, zoals de structuur van de gemeente, borging van de identiteit van de wijken, mate van solidariteit tussen de wijken, samenvoeging van de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen, kerkelijke administraties en bureaus, enz.
Er is besloten dat er een kleine werkgroep zal worden gevormd die enerzijds met de wijken in gesprek gaat over het uitspreken van de intentie en anderzijds een plan van aanpak opstelt om alle praktische zaken uit te werken en wel zodanig dat iedereen zich hierbij zoveel mogelijk betrokken en gehoord voelt.
Vervolgens spraken we over een aantal zaken waarvan nadere afstemming nodig is tussen Hervormd en Gereformeerd. Dit geldt voor de activiteiten van beide diaconieën. Al langer is duidelijk dat de structuren van beide diaconieën behoorlijk verschillen. De Hervormde diaconie werkt vanuit een aantal centrale commissies (jeugddiaconaat, ouderenzorg, maatschappelijke dienstverlening, PNI, kerkradio), terwijl de Gereformeerde diaconie vooral decentraal werkt vanuit de pastorale secties. Hiernaast hebben beide diaconieën hun eigen gewoonten en cultuur. Al langere tijd probeert men zo goed mogelijk samen te werken, wat ook nodig is in de gefedereerde wijkgemeente Open Hof. Steeds duidelijker is echter dat we naar één gezamenlijke structuur moeten. Afgesproken is nu dat gemeenteadviseur Jan Boer samen met de voorzitters van beide diaconieën in gesprek gaat over deze nieuwe structuur. In eerste plaats om op korte termijn praktisch goed samen te kunnen werken in de gefedereerde wijken. In de tweede plaats om in het perspectief van de te vormen Protestantse Gemeente Kampen te kijken of gelijk ook al lijnen kunnen worden getrokken voor de structuur van de gezamenlijke diaconie.
Daarnaast spraken we nog kort over de actie kerkbalans van begin 2017. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Geprobeerd zal worden de acties in beide kerken op elkaar af te stemmen. Financieel staan beide kerken op zichzelf en zijn het dus aparte acties. Tegelijkertijd groeien beide kerken steeds verder naar elkaar toe en is het goed dat dit ook zichtbaar is in de vormgeving van de actie kerkbalans.

Bert Endedijk en Mark van Persie.

Graag informeren wij u over de activiteiten waarmee de gezamenlijke gereformeerde en hervormde algemene kerkenraden zich de afgelopen weken hebben bezig gehouden.
In het plan Plan van Aanpak van de commissie Toekomst Kerkgebouwen Kampen (te downloaden van de website of op te vragen bij de kerkelijke bureaus) is er naast de taken voor de wijken, kerkrentmeesters en stuurgroep ook een taak weggelegd voor de algemene kerkenraden. "De AK's dienen – in gezamenlijkheid – na te denken over hoe zij – wijkoverstijgend – de toekomst van het kerkzijn in Kampen zien en wat dàt betekent voor de gebouwen."
Om deze taak uit te voeren, hebben beide AK's een notitie opgesteld met allerlei deelaspecten en vragen die van belang zijn voor de benodigde visieontwikkeling, inclusief een tijdplan met in eerste instantie vijf gezamenlijke bijeenkomsten. Hierin is ook besloten deskundige ondersteuning in te roepen van een gemeenteadviseur van de PKN, die veel ervaring heeft met vergelijkbare processen in andere gemeenten. Het gaat om Jan Boer die ook lid is van de stuurgroep. Onder zijn leiding kwamen we donderdag 19 maart en maandag 23 maart bij elkaar. De avonden werden voorbereid in de kleine bezetting van de beide moderamina.

Samenbinding

Met deze avonden begon het proces van kennismaken al. We kwamen bijeen in de Botermarktzaal van het Broederhuis, voor veel gereformeerde AK-leden een nieuwe ervaring! Wij kennen elkaar van horen zeggen, maar nu ontmoeten wij elkaar in onze huizen. En het was een goede ontmoeting.
Het eerste deelaspect stond centraal op donderdag 19 maart: Samenbinding Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente. Mark van Persie (voorzitter AK-H) opende de avond met psalm 127. Jan Boer had ons tevoren enkele vragen gestuurd: welke Bijbeltekst neemt een belangrijke plaats in je leven in? En waarom juist deze Bijbeltekst? In kleine gemengde groepen hebben we wat voor ons belangrijk is, kunnen delen.
Daarna legde Jan Boer ons enkele stellingen voor. De reacties liepen – op een schaal van 10 – uiteen van Helemaal niet mee eens (1) tot Helemaal mee eens (10). We leggen ze ook u voor, bespreek ze eens in uw eigen (familie)kring.

a. Omgaan met verscheidenheid verandert niet door een Protestantse Gemeente     (PG) Kampen
b. Ik respecteer andere visies binnen de PG Kampen
c. Ik ben blij met de verscheidenheid aan visies binnen de PG Kampen
d. Ik ga niet graag in gesprek over der verscheidene visies binnen de PG Kampen.

Individueel hebben we schriftelijk aangegeven hoe we ieder aankijken tegen een
samengaan van Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente. Vormt dat idee een kans, een opdracht, een bedreiging, een uitdaging of een overval? En welke voor- en nadelen verwachten we? Maar ook welke voorwaarden stellen we?

Zwaartepunten

Tot slot legde Jan Boer ons in het kader van het tweede deelaspect 'Zwaartepunten voor de gemeente als geheel' een aantal functies van kerk-zijn voor. Die boden alle gelegenheid om aan te geven wat we nu goed vinden en graag zo willen houden, en ook waar we van dromen, welke we extra aandacht zouden willen geven. Een paar voorbeelden van die kernfuncties: open zijn en elkaar aanvaarden; het Woord van God uitgelegd krijgen; maatschappelijk betrokken zijn; helpen waar geen helper is.
De gesprekken en reacties toonden een grote verscheidenheid, maar bij de evaluatie na afloop viel herhaalde malen het woord 'goed' . "Een goed begin, goed om dit met elkaar te delen, ik heb vanavond gereformeerden van een goede kant leren kennen ...."
We konden de avond afsluiten met lied 416 uit het Nieuwe Liedboek. "Ga met God en Hij zal met u zijn'.

Identiteit, cultuur en historie

De tweede avond, maandag 23 maart, is het gesprek voortgezet. Bert Endedijk (voorzitter AK-G) zorgde voor een openingswoord rond Mattheus 26.
Aan de orde was de vraag 'kunnen we begrip hebben voor elkaars identiteit / cultuur / historie'? Een vraag die kennis van de historie veronderstelt. Die hebben de meesten van ons niet paraat. Laat staan de details over de plaatselijke ontwikkeling.
Om enige bodem te leggen gaven de predikanten Leon Eigenhuis en Bart Gijsbertsen een korte schets van de historische ontwikkeling van onze kerken in de laatste twee eeuwen. We hoorden verhalen, ieder ook over de eigen kerkgemeenschap, die we niet kenden. Die reacties opriepen als: o, dus daar komt dat idee vandaan dat .....
We zullen ervoor zorgen dat ook u die schetsen, op de een of andere manier, ontvangt.

Perspectief
Tijdens het tweede deel van de avond lag de nadruk op het aspect Vorm van samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente. Hierbij hebben we geprobeerd het speelveld te bepalen. Wat is ons gezamenlijke perspectief? Waar denken we gelijk over, waarin verschillen onze opvattingen? Het was een verkennend gesprek waarin over en weer niet alleen verwachtingen zijn uitgesproken, maar ook bedenkingen.
De belangrijkste vraag die Jan Boer ons voorlegde was: gaan heel Hervormd Kampen en heel Gereformeerd Kampen uiteindelijk samen in één Protestantse Gemeente te Kampen? Er waren drie mogelijkheden om te reageren: rood = nee; groen = ja; oranje = weet ik niet. De uitslag? We waren met 22 personen, de ene helft stak een groen kaartje in de lucht en de andere helft een oranje kaart. Een rode kaart is niet omhoog gehouden. Waarom oranje? De antwoorden waren divers, maar geven aan dat er in de komende tijd nog veel gedaan moet worden voor we een gefundeerde beslissing kunnen nemen. Er is tijd nodig om met elkaar de discussie aan te gaan; om (feitelijke) informatie op een rij te krijgen; om alles in rust te overdenken; om gemeenteleden van beide gemeentes in dit proces te betrekken; om elkaar in bredere verbanden te ontmoeten.
Uitgesproken werd dat het werken aan de onderlinge verbondenheid en het gezamenlijke perspectief het zwaartepunt vormt. De gebouwenkeuze vraagt echter op korte termijn om een antwoord en hierop zal de onderlinge visievorming zich daarom in eerste instantie moeten concentreren. De verschillende wijkgemeenten kunnen pas echt goed verder met hun proces van gemeenteopbouw als de locatie waarmee zij zich kunnen verbinden, duidelijk is.

Stille week

Er volgt nu eerst een week zonder vergaderingen. Wij gaan de stille week in, een week van bezinning die leidt naar de vreugde van Pasen. Wij wensen u allen een gezegend Paasfeest.

Met hartelijke groet,
Bert Endedijk en Mark van Persie

Agenda

Kerkdiensten