In het traject naar een gefundeerd besluit m.b.t. het sluiten van een aantal kerkgebouwen heeft de Stuurgroep met u de stand van zaken doorgenomen op 16 september in de Burgwalkerk. De volgende stap was toen: welke voorkeuren gaan de wijkkerkenraden uitspreken? Ze kiezen n.l. een eerste en een tweede voorkeur. Op 12 oktober komt die informatie binnen. Daarna is het aan de Stuurgroep om een advies op te stellen. Naast de voorkeuren van de wijken, die uiteraard zwaar meewegen, zijn er ook de argumenten van de colleges van kerkrentmeesters en de algemene kerkenraden. En natuurlijk alle meningen en visies die de vele gemeenteleden via brief of per mail hebben ingebracht. Op welke manier kan een gezond financieel beleid alle wijkgemeenten apart en ook gezamenlijk een bedding bieden voor een goede ontwikkeling in de toekomst? Dat is de achtergrond. En op de voorgrond staan op dit moment de kerkgebouwen.
Op 28 oktober moet de Stuurgroep klaar zijn met de rapportage. U mag er vanuit gaan –mede op basis van de samenstelling van de stuurgroep uit AK's en CvK's- dat er zorgvuldig zal worden afgewogen vanuit de verschillende invalshoeken. Op die woensdag bent u al om 19.00 u welkom in het 'Open Hof' voor een kopje koffie of thee. Om 19.30 begint het programma.
Een advies is geen besluit. De AK's gaan hierover beslissen. De tijd zal leren of en in welke mate de AK's het advies van de stuurgroep zullen overnemen of hiervan zullen afwijken. Als de AK's een zogenaamd 'voorgenomen besluit' hebben genomen, zult u daar op een volgende gemeenteavond over worden geïnformeerd en er over worden gehoord. Vervolgens zullen de AK's dan een definitief besluit nemen. Maar nu eerst 28 oktober, de presentatie van het advies van de stuurgroep.

Op 12 oktober hebben de wijkkerkenraden van de wijkgemeenten A-Westerkerk, B en de Protestantse Wijkgemeente i.w. de stuurgroep geïnformeerd. Dat betrof de voorkeuren voor een kerkgebouw voor de eigen wijk en een alternatief daarvoor.

Het is aan de wijkkerkenraden zelf om te kiezen voor een manier waarop ze de eigen wijkgemeente hierover wil informeren.

De stuurgroep gaat deze week na welke consequenties er uit die keuzen en evt. alternatieven voortvloeien.
Stuurgroep Keuze Kerkgebouwen (Bram van Putten, Bert Endedijk, Jan Westra, Pieter Treep, Aart Jan Klok, onder voorzitterschap van Jan Boer (senior gemeenteadviseur PKN) en met ondersteuning van Alwin Kaashoek (KAAder Kerkadvies)

Agenda

Kerkdiensten