Het is een tijdje stil geweest rond de planvorming van de herinrichting van de Open Hof. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Integendeel, achter de schermen wordt een heleboel werk verzet.
Er is met veel aandacht gekeken naar ons uitvaartcentrum. Wordt dat nog vaak gebruikt en wat betekent het voor de exploitatie, wanneer we daar andere zaken voor in de plaats zetten? Na goed overleg met de Beheerscommissie heeft architect Henk de Velde een alternatief getekend. Je zou op deze plek ook een zaal kunnen maken, waar je met zo'n veertig tot tachtig mensen bij elkaar kunt komen. Een grote vergadering, een lezing, een kleine uitvaartdienst, een huwelijksvoltrekking, een feestje, het zou allemaal daar kunnen plaatsvinden. Voor de exploitatie van ons kerkelijk centrum een positieve ontwikkeling. Daar hoort dan een eigen kleine keuken bij en een goede toiletunit met invalidentoilet.
Over dat laatste gesproken: in de zomer is het Gehandicaptenoverleg Kampen op bezoek geweest bij de Projectgroep. We hebben samen het gebouw bekeken en zij hebben ons van adviezen voorzien.
Veel tijd is ook gestopt in het "zichtbaar" maken van de plannen met de kerkzaal. Wanneer je de ramen deels gaat voorzien van gekleurd glas, hoe ziet dat er dan uit? Als je het meubilair op het liturgisch centrum gaat vervangen, wat betekent dat dan voor de uitstraling in de kerkzaal?
Om dat soort vragen goed te kunnen beantwoorden, heeft Agnes Compagne samen met Henk de Velde een 3D-presentatie gemaakt. Deze presentatie hebben we in oktober laten zien aan de Kerkenraad. Deze presentatie was vooral gericht op de kerkzaal. De ideeën, die we hebben voor de andere ruimtes in het gebouw, hebben we laten zien op bouwtekeningen van het kerkelijk centrum.
Onze volgende stap is een heel spannende. We nemen nu de tijd om te gaan rekenen. Want je kunt wel roepen dat je de keuken graag wilt uitbreiden, maar hoeveel gaat zoiets dan kosten? En dat geldt voor alle ideeën, die besproken zijn in de Projectgroep Herinrichting.
Alle plannen moeten zo worden voorzien van een prijskaartje. Dat doen we in nauw overleg met de beheerscommissie van de Open Hof. Vertegenwoordigers van deze commissie hebben de laatste vergaderingen van de Projectgroep steeds bijgewoond.
Nu stoppen we even met vergaderen. Allerlei deskundigen, technici, aannemers, een constructeur, enzovoorts, zijn nu aan de beurt. Zij moeten kijken of het mogelijk is om onze ideeën ook echt uit te voeren en zij moeten ons ook vertellen wat de kosten zijn per onderdeel.
Als we van alle plannen weten hoeveel ze gaan kosten, kunnen we een keus maken. We denken dat we zoveel plannen hebben, dat we boven het budget van € 200.000,= uitkomen. Dus zal er moeten worden gekozen, wat we het belangrijkste vinden en wat we even op de lange baan schuiven.
In januari komen we als Projectgroep bij elkaar om al het rekenwerk naast elkaar te leggen. We hopen dan ons advies in de Kerkenraad van februari voor te leggen. Daarna zal ook de gemeente worden geïnformeerd. En wanneer iedereen zijn zegje heeft kunnen doen, hopen we in de zomer van 2017 tot uitvoering over te gaan. Dat is een bewuste keuze, want dan hebben de vaste gebruikers van de Open Hof ook even zomerreces en ontstaat er het minste overlast.
Maar.... het is een planning. We beloven nog niets, hebben echter wel goede hoop.
Hartelijke groet vanuit de Projectgroep, Pieter Treep

Herinrichting Open Hof, deel 6
Op de bijeenkomst van vorige week heeft de Projectgroep lang gesproken over de kleuren in de kerkzaal. We willen in de kerkzaal echt laten zien dat we een nieuwe frisse start maken met onze nieuwe wijkgemeente. Daar hoort een andere uitstraling van de kerkzaal bij. Agnes Compagne en Henk de Velde hebben hier samen over nagedacht en wat eerste schetsen gemaakt.
Door een soort whitewash over het plafond aan te brengen, blijft de houtstructuur zichtbaar, maar krijgen we wel een lichtere uitstraling van het plafond. De muurtjes willen we licht maken met een lichte afdekking. Als tegenhanger wordt het tapijt op het liturgisch centrum dan antracietachtig van kleur.
Het meubilair op het liturgisch centrum zou gemaakt kunnen worden van metaal en essenhout. Dan ontstaat er veel meer transparantie en is het minder dominant aanwezig. Het doopvont zou met een glazen schaal kunnen worden uitgerust. De stoelen zijn aan vervanging toe en een lichtere stoel geeft ook een totaal andere uitstraling.
Op de grote raampartij worden her en der voorzetramen geplaatst in de kleuren van de kleden op de liturgietafel. Dat zijn de kleuren van het kerkelijk jaar: rood, groen, paars en geel (voor wit, want witte ramen kun je moeilijk zien).
Met al deze ideeën hoopt de Projectgroep dat de kerkzaal een heel andere, veel lichter ogende, kerkzaal krijgt. Met respect voor de huidige kerkzaal, maar ook een nieuwe verfrissende uitstraling.
De Projectgroep bundelt ideeën en doet uiteindelijk een voorstel aan de Kerkenraad. De Projectgroep beslist zelf niet. Ze heeft slechts een adviserende rol. In die adviesrol heeft de Projectgroep ook een uitspraak gedaan over het aanbrengen van prioriteiten binnen alle plannen. We hebben de volgende uitspraak gedaan: 1 inrichting kerkzaal met ingang - 2 Hofzaal in relatie met 3 de hal - 4 mogelijkheden exploitatie Open Hof vergroten door: 4a uitvaartcentrum herinrichten; 4b keukenmogelijkheden vergroten; 4c vergaderzalen optimaliseren; 4d gang bij de vergaderzalen verlengen. Wordt vervolgd.
Een hartelijke groep namens de Projectgroep, Pieter Treep

Herinrichting Open Hof, deel 5
1 De achterzalen worden gebruikt bij de kindernevendienst en als vergaderzalen. Het zou voor de exploitatie van de Open Hof goed zijn, wanneer overdag en 's avonds vaker gebruik gemaakt zou worden van deze vergaderruimtes. Zoals ze er nu uitzien, hebben ze niet echt een gezellige, warme uitstraling. Bovendien ontbreekt een belangrijke voorwaarde als een beamer/scherm of digibord. We hebben de beheerscommissie gevraagd om hier naar te kijken. Verder zal ook voor deze zalen een kleurplan gemaakt worden en worden ze meegenomen in het lichtplan.
2 Om de achterzalen beter bereikbaar te maken (nu moet je eerst de kerkzaal door om bij deze zalen te kunnen komen) wordt gekeken of we een stuk af kunnen halen van de zalen 3 en 4, zodat de gang helemaal door kan worden getrokken. Dat is ook nog eens handig tijdens kerkdiensten. Dan kun je, zonder de eredienst te verstoren, achterlangs lopen.
3 Er was een idee om de zalen 3 en 4 samen te trekken met een vouwwand ertussen. Dan kon hier met een wat grotere groep worden vergaderd. Dat idee hebben we nog niet definitief gemaakt, maar we kijken eerst of het nodig is een vergaderruimte voor, zeg maar dertig personen te creëren.
4 De keuken kent slechts één uitgiftepunt. Daarbij komt dat hij niet geschikt is om te koken voor grotere groepen. Voor de verhuurbaarheid zou een uitgiftepunt richting Hofzaal goed zijn. In de keuken zou een grote kookunit moeten zitten, waarop gekookt kan worden voor grote groepen. Daarom stelt de projectgroep voor om de keuken te vergroten door hem met zo'n anderhalve meter te verbreden richting. Het uitgiftepunt zou dan vergroot moeten worden door dit punt door te trekken in de richting van de hal en de Hofzaal. Daarnaast zal het kookgedeelte in de keuken moeten worden uitgebreid.
Het is goed om op te merken, dat de beheerscommissie van de Open Hof steeds door de projectgroep wordt geïnformeerd over haar plannen. En vanuit deze commissie wordt flink meegedacht en komen waardevolle suggesties. Zoals bij alle plannen en voorstellen geldt natuurlijk het uitgangspunt, dat we nu van alles kunnen roepen, maar dat straks het prijskaartje meebepalend is voor de uitvoering van de plannen.
Wordt vervolgd. Namens de projectgroep,
Pieter Treep

Herinrichting Open Hof, deel 4
Vanuit de jeugd (zeg maar 12-18 jaar) en de taakgroep jeugd is gevraagd naar een eigen ruimte voor de jeugdkerk. Daar wil de jeugd met hun leiding niet alleen op zondag tijdens de diensten hun eigen bijeenkomsten hebben. De bedoeling is dat er ook door de week en in het weekend activiteiten voor de jeugd gaan plaatsvinden. De projectgroep heeft daarom gekeken welke voorwaarden verbonden moesten worden aan een ruimte voor deze jeugd. Een eigen keukentje, het beschikbaar zijn in de buurt van een toiletunit en het kunnen gebruiken van een eigen in- en uitgang waren voor de jeugd belangrijke randvoorwaarden. Met een eigen in- en uitgang is het niet altijd nodig om het hele gebouw open te stellen, wanneer de jeugd bijvoorbeeld op een avond samen iets organiseert. De projectgroep is het eens met die overwegingen.
Volgens de projectgroep is de huidige oppasruimte de plek, die het meest voldoet aan de randvoorwaarden. Deze plek wordt door de oppas slechts anderhalf uur per week gebruikt, terwijl de jeugd, zo verwachten we, veel vaker gebruik zal maken van deze ruimte. Daarom stelt de projectgroep voor de jeugdkerk en de activiteiten voor de jeugd op andere dagen te laten plaatsvinden in de huidige oppasruimte. Daar wordt dan wel als extra eis aan verbonden dat er geluidsisolerende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de eredienst last heeft van de jeugdkerk en andersom. Bekeken moet worden of dat kan door alleen de deur extra te isoleren of dat er meer moet gebeuren.
Voor de oppas moet dus gezocht worden naar een andere plek. Voorlopig zal dat de barruimte worden. De mensen van de oppasdienst is gevraagd om hun randvoorwaarden op een rijtje te zetten. Het moet wel een veilige plek zijn, waar de jongsten goed kunnen worden opgevangen door de oppassers. Wordt vervolgd.
Namens de projectgroep,

Pieter Treep

Herinrichting Open Hof (deel 3)

Kleur en licht in de kerkzaal
De kerkzaal, zoals we die nu kennen, is functioneel ingericht, telt veel mooie accenten, maar is ook wat gedateerd. Vanuit de gemeente kwamen geluiden dat men de zaal wat somber vond ogen. Daarnaast is er breed waardering voor de mooie ramenwand. Ook de rust, die de kerkzaal uitstraalt, vindt men waardevol.
De projectgroep heeft veel tijd besteed aan gesprekken over de kerkzaal. Hoe kun je zonder alles overhoop te gooien, toch in de kerkzaal laten zien dat we een nieuwe gemeente zijn?
Kernwoorden voor de projectgroep werden: rust, kleur, licht en vernieuwing. Met die vier kernwoorden zijn we aan de slag gegaan.
1. De wand achter het liturgisch centrum. Deze wand straalt rust uit. De veel gedane suggestie om deze wand te verven of van stucwerk te voorzien is uitgebreid besproken. Maar, daar kleven twee grote nadelen aan. Als eerste zie je iedere oneffenheid op de wand (de scheuren, de schroefjes, de draad voor de platen van de nevendienst, enz.) extra goed.
Daarmee tast je de rustige uitstraling aan. Bovendien zal het geluidsabsorberend vermogen van de wand enorm afnemen, waardoor vooral de hoge tonen in de kerkzaal zullen worden versterkt. Niet prettig voor het gehoor. Alles overziend zullen we de Kerkenraad voorstellen de wand ongemoeid te laten.
2. De achterwand daarentegen kent die bezwaren niet. Daar zou een kleur kunnen worden toegepast. Dat geldt ook voor de nissen in de zijwand en voor de luifels. We denken dan aan rustige kleuren, want op harde schreeuwerige kleuren zitten we niet te wachten. De mooie hoge ramenwand, met symbolisch de 66 Bijbelboeken zou ook kleuriger kunnen. Dat zou kunnen gebeuren door te werken met een aantal gekleurde voorzetramen, zodat er een soort glas-in-loodramen ontstaan. Niet alle boeken, want dat zou druk worden, maar een beperkt aantal.
We hebben Agnes Compagne, onze binnenhuisarchitecte, gevraagd een kleurplan te maken voor de kerkzaal.
3. De bruine kleur van het golvende plafond maakt de kerkzaal ook wat somber. Door een lichte beits te gebruiken blijf je de houtstructuur zien, maar krijgt het plafond wel een lichtere uitstraling. Dit nemen we op in het kleurplan.
4. De muurtjes in de kerkzaal rondom de kuil zijn ook onderwerp van gesprek geweest. Verwijderen daarvan zou kunnen, maar is kostbaar. Bovendien blijft er dan een scheiding tussen kuil en het hogere gedeelte. De muurtjes passen wel goed bij de sfeer van de kerkzaal. De projectgroep stelt daarom voor de muurtjes mee te nemen in het kleurplan en ze dus gewoon intact te laten. Misschien dat in het kleurplan wordt gekozen om de afdekking van de muurtjes, nu met zwarte platen, te vervangen door lichtere platen.
5. De beheerscommissie van de Open Hof heeft gekeken naar de verlichting in de kerkzaal. Hier valt nog wel wat winst te halen, zo hoorden we van gemeenteleden. Daarom is opdracht gegeven om een lichtplan te maken voor de kerkzaal. Er ligt een relatie met het kleurplan en daarom zal er contact zijn tussen de opstellers van beide plannen.
6. Op het liturgisch centrum staat het meubilair en de benodigdheden van de Open Hof. Maar die "oude" gemeente bestaat niet meer. Om te laten zien dat we echt een nieuwe wijkgemeente zijn, stelt de projectgroep voor al het meubilair te vervangen. De grote preekstoel en de grote tafel kunnen dan vervangen worden door een lessenaar en een kleinere tafel. Dat geeft ook meer ruimte op het liturgisch centrum. Nu is het soms wel erg vol, zeker als er ook nog mensen op moeten staan. Wordt vervolgd.
Namens de projectgroep,
Pieter Treep

Herinrichting Open Hof, deel 2

1. Het liturgisch centrum. De projectgroep heeft uitgebreid gesproken over het liturgisch centrum. Zowel over de plaats in de kerkzaal als over de aankleding is nagedacht. De discussie over de aankleding hebben we nog niet afgerond. Wel hebben we al twee voorstellen geformuleerd voor de Kerkenraad m.b.t. het liturgisch centrum.
We stellen als eerste voor het liturgisch centrum niet te verplaatsen. Van belang is het dat iedereen in de kerkzaal kan zien wat er gebeurt op het liturgisch centrum. Twee alternatieven hebben we besproken: liturgisch centrum op de plek onder de
lamellen (zijde Van Brederodestraat) of op de plek waar nu de techniek zit, onder de achterluifel. In beide gevallen geldt dat de ruimte daar wat beperkter is en bovendien is het daar lager. Je laat mensen niet kijken naar een ruimte die beperkt is in hoogte, maar je kijkt juist naar een plek waar ruimte is. De hoge wand achter het liturgisch centrum ademt ruimte en rust. Daarom vinden we de huidige plek de beste.
De preekstoel is nu dominant aanwezig. Zo lijkt het of de preek het belangrijkste onderdeel is van de dienst. Dat is echter niet zo. Het gaat om het Woord. De preekstoel zou vervangen kunnen worden door een lessenaar die niet op hoogte staat. Dat scheelt ook nog eens een heleboel ruimte op het liturgisch centrum. We zullen dat als tweede aan de Kerkenraad voorstellen.
Op onze volgende bijeenkomst zullen we ons wat meer verdiepen in alles wat te maken heeft met het liturgisch centrum en ons definitieve voorstel naar de Kerkenraad hieromtrent formuleren.
2. Doopkralen / herdenkingsplek. Vanuit de Taakgroep Eredienst is gevraagd om de doopkralen en de herdenkingsplek te handhaven. Deze hebben volgens de projectgroep geen invloed op de uitstraling van de kerkzaal en hangen / staan niet in de weg. Daarom zullen we de Kerkenraad ook voorstellen om de doopkralen en de herdenkingsplek opnieuw een plaats te geven vlak bij de hoofdingang van de kerkzaal.
Wordt vervolgd. Een groet namens de projectgroep, Pieter Treep.

Herinrichting Open Hof (deel 1)

In verband met de aanpassing van het kerkelijk centrum Open Hof is een werkgroep opgericht. De projectgroep bestaat uit de volgende leden: Cor van Laar, Hans van der Veen, Leon Eigenhuis, Dini Gosker, Frans van Beek, Henk de Velde, Agnes Compagne en Pieter Treep. Pieter Treep is de voorzitter. Misschien dat er nog een lid bijkomt.

De Projectgroep Herinrichting Open Hof is met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Er was veel papierwerk om in te lezen: De visie van onze wijkgemeente, de inbreng van de gemeenteleden op de gemeenteavond, de inbreng van de Kerkenraad, diverse brieven en mails van meedenkende gemeenteleden en van de Beheerscommissie Open Hof.
Op basis van die documenten zijn we door het gebouw gelopen en hebben we alle ruimtes bezocht. We hebben afgesproken dat we alle ideeën een plek willen geven in onze besprekingen. Daarna zullen we een lijst maken van gewenste veranderingen. Vervolgens zullen we in die lijst een volgorde gaan aanbrengen. Immers, niet alles kan, zeker ook het budget in ogenschouw nemend.
Uiteindelijk zullen we dan als Projectgroep een voorstel doen aan de Kerkenraad. De Kerkenraad neemt een besluit over de herinrichting. In de tussentijd willen we ook u als gemeente meenemen in onze overwegingen. Het is wel een weergave van een eerste bijeenkomst, dus wat nu op papier staat, zou de volgende keer zomaar anders kunnen zijn.
Dit keer drie onderwerpen, een volgende keer volgen andere zaken.
Allereerst 'torgel' zoals we de dat in Kampen zeggen. Het orgel van Open Hof is niet bedoeld als concertorgel. Iedere vergelijking met orgels van Boven-, Buiten-, Broeder- of Burgwalkerk is dus niet correct. Op die orgels worden ook concerten gegeven. Ons orgel is bedoeld om de gemeente te begeleiden bij de gemeentezang en volgens ons voldoet het orgel aan die opdracht. Bovendien is het orgel zwaar verankerd in de vloer van de kerk. Bij de bouw is al rekening gehouden met de plaats van het orgel in de kerkzaal. Extra fundering is aangelegd en het orgel is in beton verankerd.
De ingang van de kerkzaal. Vanuit de gemeente komen signalen dat men de ingang wat nauw vindt. Wanneer je het hele kozijn vervangt door twee grote glazen deuren, wordt het wel lastig om die deuren te openen. Vooral kinderen

zullen te weinig kracht hebben. Daarom kan er beter gekozen worden voor één grote en één kleine deur naast elkaar. Dan gaat de grote deur alleen open voor de dienst en na afloop en kan verder de kleine deur gebruikt worden.
Ventilatie. Vanuit de gemeente wordt regelmatig geklaagd over warmte, ventilatie, e.d. In de oorspronkelijke opzet was alleen de kuil voorzien als kerkzaal. Dan praat je over 250-300 mensen. Daar is de ventilatie ook op ingericht. Nadien is daar nooit meer wat aan gedaan. De klimaatbeheersing moet verbeterd worden. Dat zou kunnen door apparatuur te plaatsen op het dak van de achterzalen, die dan door middel van roosters achter de lamellen de klimaatbeheersing in de kerkzaal positief kunnen beïnvloeden. Het geluid is dan in de kerkzaal niet te horen.
Deze drie onderwerpen (orgel niet vervangen of verplaatsen, ingang vergroten en ventilatie verbeteren) komen op de lijst van mogelijke voorstellen.
Wordt vervolgd! Een groet namens de projectgroep, Pieter Treep

Agenda

Kerkdiensten