Een kort verslag
vanuit het gezamenlijk deel van de Algemene Kerkenraadsvergaderingen van januari en februari.
In de afgelopen twee vergaderingen hebben we gesproken over de voorbereidingen van het proces naar een Protestantse Gemeente Kampen. Vanuit de Algemene Kerkenraad is er een notitie opgesteld over de rol van de wijken in dit proces. Concreet wordt de wijken gevraag hun intentie uit te spreken om constructief aan het proces naar een Protestantse Gemeente Kampen te willen meewerken. Deze notitie is in januari door alle kerkenraden besproken, waarbij steeds minimaal één van de AK voorzitters aanwezig was. In de notitie is de wijkkerkenraden ook gevraagd een wijkavond te beleggen om de gemeenteleden hierin te kennen en horen. Inmiddels is deze wijkavond in elke wijkgemeente gehouden. Op basis hiervan zullen de wijkkerkenraden met een formele reactie naar de AK's komen. Wij zullen alle reacties in de komende AK-vergadering bespreken en hopen, als hieruit geen bijzondere zaken naar voren komen, vervolgens over te gaan tot het organiseren van een centrale gemeenteavond (waarschijnlijk in de eerste week van april). U zult hierover dan nadere informatie ontvangen.
Parallel hieraan heeft een regiegroep (beide AK-voorzitters en gemeenteadviseur Jan Boer) gewerkt aan een Plan van Aanpak voor het Verenigingsproces. Hierin worden alle zaken die geregeld moeten worden geïnventariseerd en is een soort planning gemaakt wie wanneer welke zaken moet gaan uitvoeren. Het eerste concept hiervan is in de februari vergadering besproken. Een aantal gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt. Het is de bedoeling dit plan op de centrale gemeenteavond verder toe te lichten.
Een ander punt dat in de januari vergadering aan de orde is gekomen is een vernieuwde opzet van de kerkbode. Een werkgroep, bestaande uit Willem van Halem, Sanne Heikoop- van Grafhorst, Jaap Kroon en Aart Jan Klok zijn hiermee al een aantal maanden druk. Zij hebben een eerste notitie geschreven die we in januari bespraken. De gedachte is dat we naar een maandelijkse kerkbode gaan, aantrekkelijk, in kleur en met informatieve en achtergrondartikelen, interviews, etc. Dit in combinatie met weekbrieven in de wijken, waarin het actuele nieuws wordt verspreid. In de AK is er gesproken over allerlei aspecten, zoals de relatie met de website, papier en of digitaal, de mate van vrijheid van de redactie, de kosten, de frequentie.
Het voorstel van de werkgroep is om een proefnummer te maken, waardoor het concept duidelijk kan worden en er vanuit de breedte van de gemeente reacties kunnen worden verzameld. Hierin hebben de Algemene Kerkenraden toegestemd. Dus ergens dit voorjaar kunt u een proefexemplaar verwachten.
Met hartelijke groeten,

Bert Endedijk en Mark van Persie

Een Protestantse Gemeente Kampen

Onze beide kerken bevinden zich sinds enkele jaren in een proces van groeiende samenwerking en toenadering. Gezamenlijk zijn besluiten genomen inzake de inzet van onze predikanten en de toekomst van onze kerkgebouwen. De protestantse wijkgemeente Open Hof is een federatie van een gecombineerde gereformeerde wijkgemeente en één hervormde wijkgemeente. Aan het einde van het afgelopen jaar zijn ook de hervormde wijkgemeente A en de gereformeerde wijkgemeente Westerkerk een gefedereerde wijkge- meente geworden.
We kunnen constateren dat het onderlinge vertrouwen in de afgelopen jaren is gegroeid, waardoor ook het besef is ontstaan dat we bewust moeten toewerken naar een vereniging van hervormd en gereformeerd in een Protestantse Gemeente Kampen. Op dit moment wordt er door de Algemene Kerkenraden over nagedacht hoe we dit proces het beste vorm kunnen geven. De eerste stap daarin is een breed gedragen intentie om samen de weg naar één gemeente te gaan, in het vertrouwen dat we met elkaar hierin een route zullen vinden en in het geloof dat dit de weg is die God met onze kerken in Kampen wil.
Om te komen tot een Protestantse Gemeente Kampen moeten er nog veel zaken worden uitgewerkt. De kerkorde formuleert hierover duidelijke richtlijnen.
1.Eerst zullen beide kerken een intentieverklaring moeten opstellen en goedkeuren. Deze moet gedragen worden door alle wijkkerkenraden, waarbij de gemeenteleden gekend en gehoord worden.
2.Vervolgens zullen beide kerken samen én ieder voor zich verschillende zaken uitwerken om de structuur van de nieuwe gemeente voor te bereiden (beleidsmatige, vermogensrechtelijke en organisatorische zaken).
3.Op basis hiervan kan een besluit tot vereniging worden genomen. Voordat beide Algemene Kerkenraden dit kunnen doen zullen de wijkkerkenraden en de gemeenteleden ruim de gelegenheid krijgen hun commentaar te geven ('kennen en horen' in de taal van de kerkorde).
Om met elkaar de intentie uitspreken is er inmiddels een concept - intentieverklaring geformuleerd. (deze is in het laatste deel van dit bericht afgedrukt). De wijkkerkenraden zijn hierover inmiddels benaderd. Zij zullen de leden van hun wijk hierin kennen en horen. Tegelijk wordt een soort plan van aanpak voorbereid, waarin we drie hoofdge- bieden onderscheiden: vermogensrechtelijke zaken van diaconale aard, beheerszaken (CvK) en beleidsmatige zaken.
Nadat we met elkaar de intentie hebben uitgesproken, zal het proces vervolgens in twee fasen worden uitgevoerd. In de eerste fase zullen de onderwerpen van de drie hoofd- gebieden worden uitgewerkt, resulterend in een concept-verenigingsbesluit en concept- regelingen. Deze zullen met alle betrokkenen in de gemeente worden besproken. Op basis van de gemaakte opmerkingen komt er vervolgens een 'definitief' concept dat formeel aan de gemeente wordt voorgelegd.
Het is voor ons van wezenlijk belang dat de leden van beide gemeenten zo nauw mogelijk bij het proces worden betrokken. Nadat het gesprek in de wijken over de intentieverklaring is afgerond komt er een centrale gemeente-avond, waar ieder zal worden geïnformeerd over het vervolg. Daarna krijgen de leden van onze beide gemeenten stem in gesprekken over belangrijke elementen, zoals de verhouding tussen de wijken en de AK, financiële solidariteit, borging van de identiteit van de wijken, visie naar de toekomst.
Het tijdpad voor het hele proces is nog niet precies in te schatten. We willen het vooral zorgvuldig doen, mét elkaar en niet vanuit een van boven opgelegd stramien. Een voorzichtige inschatting nu is dat het verenigingsbesluit in het najaar van 2018 zou kunnen worden genomen, waarna de Protestantse Gemeente Kampen in 2019 een feit kan zijn. Deze data zijn voorlopig – als we meer tijd nodig hebben, nemen we die.

Wat betekent dit voor de wijken?
  • De wijken zullen zich moeten kunnen vinden in de intentie om naar een PGK te groeien en hiervoor samen een proces in te gaan.
  • De wijken zullen moeten kiezen in welke vorm zij al dan niet deel willen uitmaken van de PGK. Dit is vooral van belang voor wijk B. Over de mogelijke vormen wordt u nog geïnformeerd.
  • De gefedereerde wijkgemeenten zullen een besluit tot fusie op wijkniveau moeten voorbereiden. Deze ligt in principe in het verlengde van de overeenkomst tot federatie.
  • Wij vragen de wijken actief mee te denken in het proces naar de PGK en daarbij de gemeenteleden zo actief mogelijk te betrekken.
Tenslotte, wij realiseren ons dat gemeenteleden en wijkkerkenraden niet allen hetzelfde denken over de vorming van een PGK. Voor de één zal het niet snel genoeg kunnen, terwijl de ander er helemaal niet op zit te wachten. Als AK's hopen we dat we begrip voor elkaar kunnen tonen én het gesprek met elkaar zullen voeren vanuit de erkenning dat we allen broeders en zuster in Christus zijn. Hij is het fundament van onze kerk en alleen vanuit Zijn licht en liefde zal de Protestantse Gemeente Kampen tot stand kunnen komen en toekomst hebben.

Namens beide Algemene Kerkenraden
Mark van Persie, Bert Endedijk

Bijlage – Concept Intentieverklaring
De Hervormde Gemeente te Kampen en de Gereformeerde Kerk van Kampen belijden dat zij gestalte zijn van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Zij erkennen hun verscheidenheid, maar zijn één vanuit de onopgeefbare opdracht zoals verwoord in artikel 1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.
Zij hebben de intentie zich te verenigen en willen alle voorbereidingen daartoe in gang zetten. Zij doen dat in voortdurend overleg met de wijkkerkenraden om samen met hen de identiteit en de continuïteit van de te vormen Protestantse Gemeente Kampen te borgen.
Zij voorzien dat de hoofdstructuur van de Protestantse Gemeente Kampen zal bestaan uit drie wijkgemeenten, waarvan twee Protestantse wijkgemeenten (zijnde de twee gefedereerde wijkgemeenten Open Hof en A/Westerkerk) en een Hervormde wijkgemeente (zijnde de hervormde wijkgemeente B). Hierbij zal elke wijkgemeente haar eigen identiteit hebben zoals vastgelegd in haar beleidsplan, waarbij zij er met elkaar naar streven de verscheidenheid in de gemeente tot haar recht te laten komen en tegelijkertijd één te zijn vanuit de opdracht die zij met elkaar hebben.
Zij voorzien hierbij geen betrokkenheid van de Vrijzinnige Vereniging en Lutherse Kerk van Kampen.
Zij zullen in het proces van de uitwerking van het Besluit tot Vereniging alle in de kerk- orde en regelingen genoemde beleidsmatige, bestuurlijke en diaconale en niet-diaconale vermogensrechtelijke punten aan de orde stellen. In het bijzonder zal er hierbij aandacht worden besteed aan een aantal specifieke punten, te weten de borging van de identiteit van de wijken, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de wijken en centrale kerkenraad, de financiële solidariteit inclusief gedeeltelijke eigen wijkverantwoordelijk- heid in diaconaat en het gebruik van de kerkgebouwen, en de registratie van nieuwe leden. Zij zullen gezamenlijk alle noodzakelijke stappen zetten om tot een Besluit tot Vereniging te komen. Het streven is dit besluit medio 2018 te nemen.

Agenda

Kerkdiensten