Beste gemeenteleden,

Zaterdag 24 juni kwamen we als ambtsdragers van alle drie de wijken en beide kerken gezamenlijk bij elkaar in het Wapen van Ens. Met elkaar hoorden we een heel inspirerende lezing van ds. A. Plaisier, oud secretaris van de PKN. Hij dacht met ons na over de positie van de kerk en de gemeente in de uitlopers van een christelijke maatschappij naar een steeds meer post-christelijke samenleving. Hierin mogen we bemoedigd worden door het feit dat de kerk niet van ons is, maar van Christus is en blijft. Tegelijkertijd zïjn wij wel de kerk en is het voor ons steeds weer de opdracht te ontdekken waarom het in de kerk werkelijk gaat, gemeenschap zijn, geloven in wat we overgeleverd krijgen, met elkaar bidden en brood breken. Het draait erom hieruit als gelovige vrijmoedig te leven en dit in het persoonlijke en gemeente leven helder en onbevangen vorm te geven. Vooral met het hart, maar ook met de handen, haren, hoofd en bloed. Beleving en vertaling naar het leven van alle dag. Alleen dat zal mensen van buiten de kerk, maar ook jongeren van nieuwe generaties aanspreken. Niet de vormen en tradities op zichzelf.
Het geloven in een credo en een voor velen bovennatuurlijke magische werkelijkheid mogen we daarbij simpelweg als een gegeven aannemen. Het is belangrijk dat de predikanten en ambtsdragers voldoende tijd nemen om geestelijk te leven en daarmee doorleefd anders te zijn dan de wereld en kunnen getuigen van Gods werkelijkheid. Dat geldt ook voor de gemeente. Goed om de processen te doorlopen die ook nodig zijn, maar laat het niet te lang duren. Dan kan de energie weer aan de werkelijk belangrijke zaken worden besteed. Zoek als gemeente naar mogelijkheden om het evangelie helder te verwoorden en delen met anderen en laat hierbij de oude structuren en gewoontes niet te beknellend werken. Zoek ook met elkaar naar verbinding op de waarden en inhoud van het geloof en zoek naar nieuwe en ook oude gelouterde vormen om dit vorm te geven.
Na een gezamenlijke discussie gingen we in groepen uiteen, waarbij elke groep gevraagd werd aan de hand van het eerste deel een aantal kernvragen in relatie tot onze gemeente te formuleren en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Allerlei onderwerpen zijn besproken, zoals één zijn, aanwezig zijn in de samenleving, prediking, vergadercultuur, nieuwe vormen, jongeren, pastoraat.
We sloten af met een gezamenlijke lunch. De bijeenkomst heeft veel stof tot nadenken gegeven en daarnaast veel elementen die we kunnen gebruiken bij het verder uitwerken van een visie voor de gemeente en de vertaling hiervan naar concrete structuren en beleidsvoornemens. Rijk was het ook om elkaar als verschillende wijken hierbij te ontmoeten en van elkaar te kunnen leren.
We mogen belijden 'Die nooit zal loslaten de werken van Zijn handen'.

Met hartelijke groet, Bert Endedijk en Mark van Persie.

Agenda

Kerkdiensten