In de laatste kerkbode van januari bent u geïnformeerd over de samenstelling van de 'voorbereidingsgroep gebouwen'. Vanuit de Gereformeerde Kerk hebben zitting: Bert Endedijk en Jan Westra. Vanuit de Hervormde Gemeente: Aart Jan Klok, Bram van Putten en Pieter Treep.
De Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben deze groep gevraagd een plan van aanpak op te stellen dat ertoe kan leiden een keuze te maken voor kerkgebouwen.
Onder de naam Commissie Toekomst Gebouwen zijn de leden onder leiding van Jan Boer (gemeenteadviseur van PKN) in januari en februari verschillende malen bijeen geweest. Donderdag 19 februari konden zij een Plan van Aanpak presenteren aan de beide Algemene Kerkenraden.
In een van de zalen van het Noorderlicht heeft Jan Boer het plan met het bijbehorende tijdschema toegelicht. Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen zodat de leden van beide AK's zich een goed beeld konden vormen.
In de beslotenheid van de eigen kerkenraad heeft elke raad zijn oordeel gegeven en dat plenair meegedeeld: beide Algemene Kerkenraden stemmen unaniem in met dit Plan van Aanpak. De leden van de commissie gaan nu verder als Stuurgroep Toekomst Gebouwen. Zij worden ondersteund door Jan Boer en Alwin Kaashoek, deskundige op het terrein van kerkgebouwen.
In het proces dat nu gestart wordt hebben algemene kerkenraden, wijkkerkenraden, commissies en wijkgemeentes een eigen rol. Aan de wijkkerkenraden is inmiddels gevraagd om werkgroepen samen te stellen die allerlei gegevens verzamelen. Uit het feit dat op 6 maart een startbijeenkomst voor de werkgroepen is gepland kunt u afleiden dat er een strak tijdschema bij dit Plan van Aanpak hoort. Er is veel tijd ingeruimd voor elkaar informeren, voor terugkoppeling en reacties. Dat gebeurt onder andere tijdens (wijk)gemeenteavonden, want ook uw inbreng is van belang. Het is de bedoeling dat het hele proces in november 2015 in een slotfase uitmondt waarin de beide Algemene Kerkenraden een weloverwogen beslissing over de kerkgebouwen zullen nemen.
Vanuit de Stuurgroep zult u (met name via kerkbode en websites) geïnformeerd worden over de stappen in het proces en de (wijk)gemeenteavonden die daarbij horen.
Namens beide Algemene Kerkenraden,
Mark van Persie en Bert Endedijk

Agenda

Kerkdiensten