In ons vorige bericht hebben we u geïnformeerd over de gezamenlijke vergaderingen van de beide Algemene Kerkenraden die op 19 en 23 maart hebben plaatsgevonden.
De volgende vergadering heeft even op zich laten wachten door de wijkavonden en de Stille Week waarin we onze aandacht gericht hebben op de boodschap van Pasen. Inmiddels zijn de beide moderamina weer bij elkaar geweest om de volgende vergaderingen voor te bereiden.

Feitenmateriaal
Op donderdag 23 april staat een gezamenlijke AK-vergadering van enkele uren gepland waarin we op basis van de tot nu toe verzamelde feiten concreter met elkaar willen nadenken over mogelijke scenario's. Het gaat om feiten over de gebouwen, prognoses van leden en financiën. De Colleges van Kerkrentmeesters zijn druk bezig om een financieel overzicht op tafel te leggen. Het cijfermateriaal van beide kerken moet op elkaar worden afgestemd, zodat een eenduidig beeld ontstaat. Dat is een stevige klus die nog niet helemaal is afgerond. Een eerste grote lijn is inmiddels met de moderamina gedeeld. Het is nog te vroeg om in detail te treden, maar duidelijk is wel dat we – om ook in de toekomst financieel gezond te blijven – op relatief korte termijn ferme stappen moeten zetten.

Samenwerking
Welke stappen mogelijk en haalbaar zijn, welke keuzemogelijkheden we hebben en welke criteria we daarbij hanteren, daarover onder andere gaat ons gesprek op 23 april. Ook zal daarbij ter sprake komen hoe we hierin samen kunnen en willen optrekken. In eerste instantie gaat het om de keuze voor onze gebouwen. De AK's hebben de intentie uitgesproken om in november tot een gezamenlijk besluit hierover te komen. Nu we enkele maanden met elkaar in gesprek zijn, ontdekken we gaandeweg dat we ons ook moeten uitspreken over andere aspecten van samenwerking. Welk deel van de begroting willen we aan gebouwen besteden, en welk deel aan predikanten? Hoe solidair willen we als wijken en kerken zijn met elkaar? Financieel gezien is het duidelijk dat samenwerking voordelig is om ons kerk-zijn in Kampen te blijven volhouden. Maar enkel een financiële drijfveer onder samen op weg, is veel te smal, te aards. We hebben elkaar meer te bieden en daarom zoeken we ook naar wat ons in ons christen-zijn bindt, naar wat ons op kerkelijk vlak drijft. In dat opzicht verwachten we veel van de gesprekken die in de wijkkerkenraden en wijkgemeenten zijn gevoerd.
Om elkaar op de hoogte te houden van visieontwikkeling, van kennis en van inzichten hebben we een tweetal bijeenkomsten gepland.

Ambtsdragersavond
Op dinsdag 19 mei komen alle ambtsdragers van alle wijkgemeenten van gereformeerde kerk en van hervormde gemeente in Het Open Hof samen. De stuurgroep Toekomst Kerkgebouwen (onder leiding van PKN-adviseur Jan Boer) is bezig om de gegevens vanuit de wijken, de wijkkerkenraden, de CvK's en de AK's te verzamelen. Doel is om aan alle ambtsdragers een overzicht te geven en om bevindingen met elkaar te delen.

Gemeenteavond
Op donderdag 28 mei willen wij u als gemeente, gereformeerd en hervormd, mondeling informeren. We verwachten dan een tussenstand te kunnen geven. We hopen op een grote opkomst van gemeenteleden en daarom hebben we als plaats van samenkomst de Broederkerk gereserveerd. Nadere informatie ontvangt u in de eerstvolgende kerkbode die in de week van 21 mei verschijnt.
Deze kerkbode verschijnt voor vier weken, vanwege de meivakantie en verschillende feestdagen (Koningsdag, Hemelvaartsdag). Maar we beloven u, de verslagen van de komende gezamenlijke vergaderingen houdt u van ons tegoed. En al die verslagen kunt u ook op de websites nalezen.

Met vriendelijke groet, namens de Algemene Kerkenraden,
Bert Endedijk en Mark van Persie

Agenda

Kerkdiensten