Het is vier weken geleden dat u de laatste kerkbode ontving met daarin bericht over het procesToekomst Gebouwen. Graag geven wij u informatie over de activiteiten in de afgelopen periode. Die hebben zich geconcentreerd rondom vier zaken.

Voortgang van de verschillende deelactiviteiten

De wijkgemeenten hebben allen gewerkt aan het bepalen van hun gedachten over een gebouw dat bij hun wijkgemeente past. In samenspraak met de gemeenteleden hebben zij nagedacht over hun visie ten aanzien van de manier van gemeente zijn en van hieruit over wat dit betekent voor de concrete wensen en eisen die dit stelt aan een kerkgebouw dat hierbij hoort. Iedereen is vanuit zijn of haar wijk uitgenodigd om hierover tijdens een gemeenteavond mee te denken. Op dit moment hebben alle wijken een eerste versie van hun visie doen toekomen aan de Stuurgroep. Overigens is elke wijk ook nog bezig met een verdere concretiseringsslag of nader beraad over hun concept-visie.
De Colleges van Kerkrentmeesters zijn druk bezig de financiële situatie van beide gemeenten eenduidig in kaart te brengen en zo goed mogelijk realistische prognoses voor de komende jaren te bepalen.
Inmiddels is en komt er zoveel aan cijfers en overwegingen beschikbaar, dat er nu gewerkt kan worden aan een stuk, dat een rol kan spelen bij de afwegingen van de Algemene Kerkenraden en de Stuurgroep. Daarvoor zijn vier werkgroepen gevormd, die allemaal een belangrijk onderdeel nader bekijken. Wat zijn de cijfers, wat zijn de aannames, welke conclusies kunnen we trekken, wat zijn de consequenties en zijn er alternatieven?
Er zijn werkgroepen voor de gebouwen, voor de personele kosten, voor de geldwerving en het inhoud geven aan het begrip solidariteit. Al die groepen leveren een bijdrage aan wat de uiteindelijke positie wordt van de CvK's.
Deze activiteit blijkt meer tijd te vragen dan voorzien, mede doordat ook rekening moet worden gehouden met ingrijpender scenario's dan in het verleden gehanteerd werden. Hierdoor moet voor een aantal zaken een analyse gemaakt worden die een slagje dieper gaat. Daarbij is het essentieel dat de financiële informatie zo eenduidig en betrouwbaar mogelijk met voor iedereen heldere aannames en uitgangspunten. Belangrijk is ook dat de analyses door alle betrokkenen gedragen worden, zodat we hiervan kunnen uitgaan bij de discussie over de mogelijke varianten van gebouwenkeuzes en de discussie niet gehinderd wordt door discussies over de cijfers zelf.
Omdat voor de financiële analyse meer tijd nodig is, levert dit helaas vertraging op voor het totale proces.
De Stuurgroep zelf met ondersteuning van KAAder Kerkadvies heeft de inventarisatie van de gebouwen ten aanzien van gebruiksmogelijkheden, kosten en baten zo goed als afgerond. Beoordeeld moet nog worden of de huidige analyse voldoende vergelijkbare resultaten geeft, of dat hier nog een extra slag nodig is.
Tenslotte zijn de beide Algemene Kerkenraden gezamenlijk en afzonderlijk actief geweest met de visiebepaling. Belangrijk onderwerp de afgelopen weken was de concretisering van de zinsnede 'in het perspectief van een te vormen protestantse gemeente' zoals die in het Plan van Aanpak geformuleerd staat. Duidelijk is dat er hiertegen vanuit de verschillende wijken en kerken verschillend wordt aangekeken. Dit is ook niet verwonderlijk als je de situatie vergelijkt van bijvoorbeeld de gereformeerde en hervormde Open Hof bloedgroepen in de protestantse wijkgemeente met een samenwerkingsproces bezig zijn met de hervormde wijkgemeente- B waarbij expliciete samenwerking met de gereformeerde kerk tot nu toe nog nooit aan de orde was. Belangrijk is dat we in dit proces ieder de ruimte geven om hierin zijn visie te bepalen en dat we elkaar als wijken en gemeenten willen blijven vasthouden. Tegelijkertijd zullen we wel op korte termijn beslissingen moeten nemen over concrete zaken als gebouwen en predikanten. Deze beslissingen willen we niet laten wachten op de voortgang in de visie over samenwerking. Het perspectief waartegen we beslissingen nemen, is een protestantse gemeente, maar het traject hiernaartoe zal zijn eigen dynamiek hebben.

Gemeente-avond 28 mei is uitgesteld
Bovenstaande heeft er toe geleid dat de Stuurgroep heeft besloten de geplande gemeenteavond van 28 mei, met het doel alle gemeenteleden te informeren over de stand van zaken, uit te stellen. Hoewel er op dit moment hard gewerkt wordt en vorderingen worden gemaakt, blijven er nog veel vragen over waarvan de antwoorden nodig zijn om weer andere vragen te kunnen beantwoorden. De Stuurgroep lijkt het niet verstandig om met een soort 'tussenstand' een beroep op u te doen. Wanneer die avond er wel komt, leest u bijtijds in de kerkbladen en op de websites.

Met hartelijke groeten,
Bert Endedijk en Mark van Persie

Agenda

Kerkdiensten