Verslag van de
gezamenlijke gemeenteavond
van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Kampen
op 28 oktober 2015 in het Open Hof te Kampen

Aanwezig
Gereformeerde AK-leden en gemeenteleden
Hervormde AK-leden en gemeenteleden
Leden van de Stuurgroep Gebouwen
Gemeenteadviseur: J. Boer
Adviseur: A. Kaashoek
Notulisten: F. Vreugdenhil - van Marion en A. Oude Kotte

1. Welkom en opening
B. Endedijk, voorzitter van de AK van de Gereformeerde Kerk van Kampen heet rond 19:35u allen welkom op de gemeenteavond. Hij stelt voor van Psalm 65 te zingen vers 1, 4 en 5. Daarna leest hij 1 Petrus 1 : 13-25. Na een korte toelichting gaat hij voor in gebed.

2. Programma
B. Endedijk licht de bedoeling van de gezamenlijke gemeenteavond toe: de Stuurgroep gelegenheid geven haar advies aan de AK's bekend te maken aan de gemeenteleden. Dan geeft hij het woord aan J. Boer. Deze stelt zich voor.

3. Proces en achtergronden
J. Boer schets het proces tot nog toe in vier blokjes. Na elk van de vier blokjes geeft hij gelegenheid om vragen te stellen.
16 januari 2015: start voorbereidingsgroep; 19 februari Plan van Aanpak vastgesteld door de AK's; 16 september info gegeven aan wijken; solidariteit in financieel opzicht geformuleerd; 12 oktober 2015 waren de voorkeuren binnen; vandaag 28 oktober ligt er een advies, geen besluit!; op 29 oktober vergadert het CvK om een eigen advies uit te brengen; 26 november moet er een voorgenomen besluit van de AK's liggen dat op een wijkavond wordt meegedeeld; op 16 en 23 november vergaderen de AK's om een besluit te nemen; op 14 december wordt dit aan de gemeente meegedeeld.
Vragen / opmerkingen
R Scholten vraagt of de CvK's morgenavond niet een heel ander advies kunnen geven. Ware het niet beter dat ook al te kennen alvorens deze avond te houden? J Boer antwoordt dat de afwijking waarschijnlijk niet erg groot zal zijn omdat beide voorzitters in de Stuurgroep vertegenwoordigd zijn.

4. Presentatie van het advies van de stuurgroep aan de AK's
J Boer toont de keuzes van de wijken:
Wijk A- Westerkerk: 1e Westerkerk, 2e Broederkerk
Wijk B: 1e Bovenkerk, 2e Broederkerk
PWiW: 1e Open Hof, 2e Burgwalkerk
Opvallend: Noorderkerk niet gekozen. Geen twee wijken die dezelfde kerk als eerste keus hebben.
Door de stuurgroep zijn de voorkeuren gelegd naast de doelstelling van 'toekomstbestendig gemeente zijn' en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke bezuinigingen.
Dan toont J. Boer de adviezen van de stuurgroep per wijkgemeente:

Betreffende PWiW
Stel het Open Hof ter beschikking met een budget voor aanpassingen; breng de Burgwalkerk onder in een eigendomsstichting zodanig dat deze beschikbaar en bruikbaar blijft.
Vragen / opmerkingen
D. Helleman Is erover nagedacht hoeveel Burgwalgangers er naar de Westerkerk zullen gaan? Misschien zullen er daardoor minder aanpassingen in het Open Hof nodig zijn. J. Boer antwoordt dat er altijd alternatieve stromen zullen komen. Die zijn nauwelijks in te schatten. A. Bos vraagt wat er met het KB in de Burgwalkerk en met het personeel daar gaat gebeuren. J Boer antwoordt dat daarover al wordt nagedacht. J Westra vult aan dat er nagedacht wordt over samenwerking tussen of zelfs samenvoeging van beide KB's.

Betreffende Wijk A / Westerkerk
Stel de Westerkerk ter beschikking met een budget voor aanpassingen. Stel voorlopig ookde Broederkerk ter beschikking om aan de federatievorming van de twee wijken te kunnen werken.
J. Boer merkt op dat aanpassingen aan een gebouw als voordeel hebben dat zo het gebouw voor beide delen van de nieuw te vormen wijk nieuw is. Er komt dan niet een gemeente 'bij'.
Vragen / opmerkingen
Landsman stelt voor om voortaan te spreken van de 'Noordwesterkerk' i.p.v. van de Westerkerk. J Boer geeft aan dat naamsverandering een mogelijkheid is, bijvoorbeeld als beide wijkgemeenten samen gaan. Dat is in eerste instantie aan de desbetreffende wijk .
J v Gelder vraagt naar Broederkerk gebruik
F v Santen verbaast zich over de tonnen investering in gebouwen en een gebrek aan investering in pastoraat. J Boer antwoordt dat dit nog aan de orde moet komen; dat deze avond alleen over de gebouwen gaat.
H Voerman was onder de indruk van de pastorale overwegingen van de wijkkerkenraad om te kiezen voor de Westerkerk.
J Engelsman vindt het jammer dat de wijkkerkenraden een besluit hebben genomen over de voorkeuren en niet de wijkgemeente. J Boer wijst erop dat dit een keuze van de wijkkerkenraad is geweest.
P ten Klooster stelt voor om de genoemde bedragen te omschrijven met 'tot een maximum van'. J.Boer: Zo is het ook bedoeld.
R van Dooren vaagt of er voldoende parkeergelegenheid is bij regen rond de Westerkerk. J Boer antwoordt dat de wijkkerkenraad die vraag moet oppakken.
R Westendorp wil weten of, mocht de 'verkering' met de Westerkerk uitraken, de Broederkerk dan beschikbaar blijft. J Boer Daarover is niet nagedacht.
W ??? Wil weten of de gereformeerden wel samen willen met de hervormden en andersom. J Boer de wijkkerkenraden in ieder geval wel.

Betreffende Wijk B
Stel tot 1-1-2017 de Bovenkerk ter beschikking, vraag budget van de Stichting Behoud Bovenkerk voor verbouwing van de voormalige stookruimte met een doorgang naar de kerk. Dan is de verhuurbaarheid ook groter. Dit is echter geen oplossing voor de wensen van wijk B. Stel daarom per 1-1-2017 de Broederkerk beschikbaar, die vrijwel naadloos past bij de wensen van de wijk (alles onder een dak).
Hierover was er geen unanimiteit in de stuurgroep. Er was een minderheidsstandpunt en een meerderheidsstandpunt; dit laatste is het uitgebrachte advies.
Vragen /opmerkingen
L van Eekeren wijst erop dat er in het Nederlands Dagblad van vandaag een artikel staat over de de grote vermogens van de kerken. Daar zijn nog veel gelden over die naar de minderbedeelden zouden kunnen gaan.
J van Gelder wijst op de zalen van de Theologische Universiteit die valkbij de Bovenkerk leeg staan.
G de Fijter is blij met de suggestie van J van Gelder.
Mw de Fijter pleit ervoor de Bovenkerk open te houden. Zo blijft de ziel van Kampen behouden. Zij stelt voor de Broederkerk aan te bieden aan de Hersteld Hervormden.
T van de Plaat merkt op ...(?)????
J Hendriks heeft nog niet gehoord over belangstelling voor leeg komende kerken bij andere kerkgenootschappen. J Boer antwoordt dat daarnaar nog onderzoek moet worden gedaan. Dat komt pas na het definitieve besluit.
D. Oldenbroek vraagt naar het realiseren van meer ruimte in de Bovenkerk boven de consistoriekamer en boven de stokruimte. J Boer wijst erop dat de plannen bekend zijn en grote kosten met zich mee brengt. De afweging moet worden gemaakt hoe zich dat verhoud met de beschikbaarheid van de Broederkerk zonder dat daar investeringen nodig zijn.
C Vreugdenhil vraagt waarom er steun moet worden gevraagd van de Stichting Behoud Bovenkerk. J Boer antwoordt dat betreffende investering de verhuurbaarheid verhoogt, onafhankelijk van wie eigenaar is van de Bovenkerk.
K de Zoet vraagt naar het eigendomsrecht van de overblijvende kerken. En naar de rechtspositie van de predikanten. J Boer antwoordt dat de gebouwen in eigendom blijven bij de desbetreffende kerkgenootschappen. Gezamenlijk bezit worden ze pas als er een Protestantse gemeente is gevormd. Een termijn daarvoor bestaat nog niet. De intentie tot vorming van een PW is slechts uitgesproken door de AK's.
De predikanten worden predikant in de desbetreffende gefedereerde wijkgemeente.
C Vreugdenhil spreekt zijn waardering en bewondering uit voor de mensen die zo veel tijd hebben gestoken in dit proces. Verder merkt hij op dat niet helder is hoe de financiële situatie eruit zal zien na uitvoering van dit advies. Tevens vraagt hij naar de keuzes betreffende het pastoraat. J Boer wijst op de besparingen door het verminderen van het aantal kerkgebouwen in eigendomen meldt dat de AK's nog moeten beslissen over het budget voor pastoraat.
vd Kolk vraagt of de Bovenkerk voor elke groep beschikbaar blijft. J Boer antwoordt dat dit de uitkomst zal zijn van een heel spel van onderhandelingen bij de opzet van een stichting.
H. Voerman vraagt of zowel Burgwalkerk als Bovenkerk beschikbaar houden niet te zwaar wordt. J Boer antwoordt dat het financiële risico bij de partij komt te liggen die het gebouw overneemt. De gebouwen zijn dan van onze begroting af.
C de Zoete meent dat eisen stellen bij de oprichting van een stichting wellicht nuttig is. J Boer antwoordt dat aan invloed hebben kosten verbonden zijn.
W. van Capelle stelt dat de recente investeringen in de Bovenkerk weggegooid worden: niet voor de Westerkerk maar voor de Broederkerk kiezen maakt geld vrij om de Bovenkerk in gebruik te houden. J Boer antwoordt dat dit financieel helaas moeilijk houdbaar is. Dat zal ten koste gaan van o.a. het pastoraat. Anderen reageren dat de Burgwalkerk het dan ook verdient om in gebruik te blijven.
W Koppelman mist in het scenario voor wijk B de snelheid. Dit schaadt de gemeenteopbouw. J Boer antwoordt dat snelheid soms goed, soms minder goed is, soms haalbaar, soms niet. Het ligt aan de situatie. 1-9-2016 is beter dan 1-1-2017, maar of dat kan is nog onzeker.
H Boxman vraagt of het reëel is om mensen te vragen om in een stichtingsbestuur zitting te nemen om een kerkgebouw commercieel te exploiteren. J Boer antwoordt dat dit gemakkelijker kan zijn als de burgerlijke gemeente financieel wil bijdragen; wat zij alleen wil als de kerk niet meer eigenaar is van het gebouw.

5. Sluiting
M. van Persie, voorzitter van de AK van de Hervormde Kerk te Kampen, spreekt zijn dank uit voor het werk van de Stuurgroep. Hij wijst erop dat elke keuze pijnlijk is voor een bepaalde groep. Hij stelt voor lied 423 te zingen. Daarna leest hij enkele verzen uit Hebreeën 10. Dan gaat hij voor in gebed. Ten slotte wijst hij op de mogelijkheid na te praten onder het genot van een drankje.

================================================

Klik hier voor het pdf verslag

 

Agenda

Kerkdiensten