Een bericht van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Veranderingen

Er verandert veel in onze gemeente. De wijkgemeenten Burgwalkerk en Open Hof zijn samengevoegd tot één wijkgemeente, met de voorlopige naam Wijkgemeente Burgwalkerk / Open Hof'. Deze nieuwe wijkgemeente zal spoedig gaan federeren met wijkgemeente C van de Hervormde Gemeente. Wat betreft de Westerkerk: naar verwachting zal de Westerkerk nauw gaan samenwerken met hervormde wijkgemeente A. Dat betekent dus dat beide gereformeerde wijkgemeenten op wijkniveau intensief gaan samenwerken met twee van de drie hervormde wijkgemeenten. Niet alleen bij ons, maar ook bij de plaatselijke hervormde gemeente verandert er veel. Die gaat van vijf naar drie wijken: wijk A, B en C.

Ook wat betreft de gebouwen waar wordt gekerkt, zal er veel veranderen. De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Kampen hebben samen zes kerkgebouwen, maar beide gemeenten hebben straks vanwege de samenwerking genoeg aan minder gebouwen. Namens beide Algemene Kerkenraden (voortaan AK) is er een commissie ingesteld die zich met de gebouwen bezighoudt en met een advies naar de beide AK's komt.

Hoe staat het met de kerkgebouwen?

Van de zes Hervormde en Gereformeerde kerkgebouwen zijn alle relevante gegevens door deze commissie in kaart gebracht. Maar voordat er een definitieve keuze door de beide AK's wordt gemaakt, is het van belang om eerst te kijken hoe de ontwikkelingen rond de nieuwe wijkgemeenten zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk te weten hoeveel kerkgangers iedere wijkgemeente 's zondags gaat trekken. We beschikken weliswaar over recente cijfers van het kerkbezoek, maar hoe het zal gaan in de nieuwe situatie is toch een kwestie van afwachten. Misschien trekt de ene wijk meer kerkgangers dan voorheen en de andere misschien wel minder.

Daarnaast vindt de AK het van belang om voor de definitieve keuze een breed draagvlak te zoeken in de gemeente. Dat kan alleen als de AK in gesprek gaat met de wijkkerkenraden en de wijkgemeenten over de gebouwen. Zoals we nu het besluitvormingsproces voor ons zien, verwacht de AK in maart 2015 de definitieve keuze te kunnen maken. Daarvoor zal dus worden gesproken met betrokkenen. Uitgangspunt is dat iedere wijk over een eigen kerkgebouw beschikt. Samen met de Hervormde Gemeente drie wijken en drie kerkgebouwen dus, maar wel op voorwaarde dat de noodzakelijke bezuinigingen volledig worden doorgevoerd, de inkomsten stabiel blijven en de beoogde samenwerking kan worden gerealiseerd. Anders komen we op een ander scenario uit.

Waar kerken de wijkgemeenten vanaf de start op 19 oktober tot de definitieve besluitvorming?

We willen voorkomen dat er een rommelige en onduidelijke tussenperiode ontstaat tussen eind oktober 2014 en eind maart 2015. Daarom kiezen we ervoor géén wisseldiensten of dubbele diensten te hebben. Dat mede op verzoek van de wijkkerkenraden. We kiezen voor helderheid en rust, door iedere (gefedereerde) wijkgemeente een eigen gebouw toe te wijzen, om de ochtend-, middag en avonddiensten te houden.

Wijkgemeente Westerkerk blijft in de Westerkerk kerken. De Protestantse Wijkgemeente in wording (dat is de gefedereerde wijkgemeente van de hervormde wijk C en de gereformeerde wijkgemeente Burgwalkerk / Open Hof) houdt de morgendienst in de Burgwalkerk. De keuze voor dit gebouw heeft vooral te maken met de grootte van de ruimte. We verwachten dat de kerkzaal van Open Hof te klein is voor één gezamenlijke ochtenddienst. De geplande middag- en avonddiensten in Open Hof gaan daar gewoon door. En nogmaals: over de vraag op welk gebouw de definitieve keuze zal vallen, zal eerst gemeentebreed worden gesproken.
Wat betreft de hervormde wijken en kerkgebouwen: de duurste kerk, de Bovenkerk, blijft tot maart open voor wijk B. De Noorderkerk zal in deze periode niet gebruikt worden. Wijk A zal in de Broederkerk haar diensten houden.
Let wel: het gaat hier dus om een voorlopig besluit. Aan dit besluit kunnen geen rechten worden ontleend voor het definitieve besluit dat later zal worden genomen. Uit de verdeling die nu gemaakt is, kan niet worden afgeleid hoe de definitieve keus in maart 2015 zal zijn.

De verdeling is als dus volgt:

Hervormde Wijk A : in de Broederkerk
Hervormde Wijk B : in de Bovenkerk
Hervormde Wijk C en wijkgemeente Burgwalkerk / Open Hof: in de Burgwalkerk en Open Hof
Wijkgemeente Westerkerk: in de Westerkerk

Tot zover deze informatie – het is een heel verhaal geworden. Een verhaal dat pijn zal veroorzaken, maar dat – onder de gegeven omstandigheden – ook hoop biedt. Hoop op een toekomst voor onze (wijk)gemeenten, waarin we weer volop toekomen aan het werken aan de kerntaken die we ons hebben gesteld: op een eigentijdse en aansprekende manier gemeente van Christus zijn, hier in de stad en in de buurt.

Wij hopen dat u en jij mét ons aan die gemeente wilt bouwen!

Namens de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Kampen,

Bert Endedijk, voorzitter
Jeany van den Berg, scriba

Agenda

Kerkdiensten