Naamgeving

Eerder dit jaar heeft de kerkenraad uitgesproken dat het kerkgebouw dat door de Algemene Kerkenraden is toegewezen aan onze wijkgemeente de naam 'Open Hof' zal behouden. Op de laatst gehouden gemeenteavond is hierover gesproken en zijn diverse suggesties gedaan, waaronder veel voorkeuren voor behoud van de huidige naam (naamsbekendheid).

De officiële naam is dus geworden: Kerkelijk Centrum 'Open Hof'.
De kerkenraad heeft in zijn laatste vergadering voor de zomervakantie ook gesproken over de naam van de wijkgemeente. De benaming 'Protestantse Wijkgemeente in wording' zou immers slechts een werkbenaming zijn, tot de tijd rijp zou zijn voor weloverwogen besluitvorming over de nieuwe naam.
In zijn overweging heeft de kerkenraad meegenomen dat de nieuwe naam van de wijkgemeente moet aansluiten bij de reguliere plaats van samenkomst. Daarom is gekozen voor de naam: Protestante Wijkgemeente 'Open Hof'.
Hierbij komt een einde aan een periode van onzekerheid en kan de aandacht uitgaan naar o.a. het ontwerpen van de nieuwe website.

Adriaan van Hove en Pieter Treep.

Tijdelijke vervanger: Berthina van der Kamp

De Algemene Kerkenraden hebben besloten om vanuit de Hervormde Gemeente 1 fte predikant aan Protestantse Wijkgemeente in wording toe te wijzen en vanuit de Gereformeerde Kerk 1.6 fte predikant aan Protestantse Wijkgemeente in wording toe te wijzen, waarvan 0.6 predikant fte zal worden ingevuld in de vorm van een kerkelijk werker ( fte = full time equivalent, oftewel een voltijd aanstelling). Het beroepingswerk kan dus beginnen. Maar een nieuwe predikant is er niet zomaar. Vandaar dat de Algemene Kerkenraden aan de Protestantse Wijkgemeente in wording ook toestemming hebben gegeven om vanaf september voor 9 maanden een tijdelijke vervanger van ds. Gijsbertsen en ds. Van Noord aan te stellen, en wel voor 0,5 fte. We zijn blij u te kunnen meedelen dat we Berthina van der Kamp bereid hebben gevonden om gedurende 9 maanden ds. Leon Eigenhuis bij te staan bij het werken in de wijngaard. Berthina is afgestudeerd theologe en heeft al veel ervaring in het kerkenwerk. In overleg met onze predikant zal ze een deel van haar tijd besteden aan jeugd en jongerenwerk en een deel aan ouderenpastoraat. Ze begint met haar werkzaamheden op 1 september en op de startzondag (3e zondag van september) zal ze in de morgendienst worden bevestigd als ouderling en aan de gemeente worden voorgesteld.

IMG 4151aCollecte wijkfonds

collecteIn en door onze wijkgemeente worden tal van activiteiten georganiseerd. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Activiteiten voor jong en oud, door jong en oud; voor op de zondagen en voor door-de-week. Prachtig! Zo zijn we een actieve en aantrekkelijke wijkgemeente, waar het goed toeven is.
Al deze activiteiten vragen om een financiële ondersteuning. Om inzicht te krijgen waaraan het geld wordt besteed hebben vijf taakgroepen een deelbegroting aangeleverd. Hierop staat tot in detail hoeveel financiële middelen er nodig zijn om de geplande activiteiten ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. De boekhouding hiervan is samengebracht in het zogeheten 'wijkfonds'.
Dit wijkfonds wordt beheerd en verzorgd door Harm Koster en Jenny de Wilde. Op de Begroting 2016 staan activiteiten genoemd die in totaal om een bedrag van € 15.000 vragen.
U mag hierbij denken aan:
€ 1.385 voor taakgroep Pastoraat: toerusting ambtsdragers, aanschaf gespreksmateriaal, groothuisbezoeken, cursus geloofsverdieping en attenties.
€ 2.120 voor taakgroep Diaconie: bloemengroet en kerstnachtdienst.
€ 2.268 voor taakgroep Jeugd: jeugdkerk, jeugdkamp, familypoint en kinderoppas.
€ 3.125 voor taakgroep Eredienst: cantatediensten, @nlinediensten, Taizé-vieringen, LTE, vespers en liturgische bloemschikkingen.
€ 525 voor taakgroep PR en Communicatie: nieuwe website, PR logo en naam en hosting website.
€ 3.000 voor buffetgebruik, medewerking muziekgroep of koor, kosten scribaat en attenties 'lief en leed'.
€ 2.577 voor kosten gemeenteavonden, liturgieën, startzondag en wijk-gebonden missionaire activiteiten.
Een hele opsomming van activiteiten, waarvan de kerkenraad heeft uitgesproken dat we hieraan erg hechten. Is het bedrag of een deel ervan te verhalen op anderen dan op de leden van de wijkgemeente zelf? Nee, niet in de afspraken die gemaakt zijn met de Algemene kerkenraden. Het betreffen hier echt wijk-gebonden activiteiten, die door de wijkgemeente zelf bekostigd moeten worden.
Daarvoor mag dan wel worden gecollecteerd: de laatste zondag van de maand.
We begrijpen dat € 15.000 een heel bedrag is, maar volgens ons is het alleszins de moeite waard om het bij elkaar te vergaren en al die activiteiten te ontplooien voor onze wijkgemeente.
U mag natuurlijk ook een bedrag per overschrijving in het wijkfonds deponeren. Het bankrekening-nummer van het wijkfonds is: NL39 FVLB 0635 8158 85 ten name van CvK Herv. Gemeente Kampen onder vermelding van: Wijkfonds PWG i.w.
Helpt u mee? Help jij mee?
Adriaan van Hove en Pieter Treep.

Agenda

Kerkdiensten