images-2
In de afgelopen maand zijn alle besluiten genomen rond de herinrichting van Kerkelijk centrum "Open Hof". In goed overleg met de beheerscommissie is er een bouwcommissie in het leven geroepen die de bouw zal begeleiden.
Er komt achter de schermen nogal wat kijken bij de verbouwing van de Open Hof. Maar goed dat we daarvoor ook binnen onze wijkgemeente de nodige deskundigheid in huis hebben. Het moet logistiek allemaal wel kloppen. Als er gebroken wordt, kun je niet op hetzelfde moment willen schilderen. Alles moet op elkaar worden afgestemd. Dat doen de mensen in de bouwcommissie.
Direct na Pinksteren wordt er begonnen. Het vergaderseizoen is dan zo goed als voorbij; er zijn geen catechisaties meer; de meeste huurders hebben een zomerstop en er staan geen bijzondere activiteiten gepland. Voordat we gaan beginnen, moet eerst het orgel heel goed worden ingepakt. Er wordt gesloopt en dan komt er veel stof vrij. Het orgel moet dus goed worden beschermd. Dat geldt ook voor onze technische hulpmiddelen, zoals de beamer. De kerkzaal moet leeg, want anders past er geen steigerwerk in voor de techniek (nieuwe verlichting) en de schilders. Het liturgisch centrum wordt afgebroken. Het wordt dus lastig om dan een goede eredienst te houden in de Open Hof.
Daarom heeft de kerkenraad besloten dat we deze zomer in de Burgwalkerk gaan kerken. Vanaf de Pinksteren tot aan de startzondag op 17 september. Op die laatste datum hopen we weer intrek te nemen in, dan, een nieuw ingerichte Open Hof. Wat een feest zal dat zijn!
We gaan niet steeds wisselen van kerkgebouw. Dat is organisatorisch heel lastig. Denk alleen al aan de mensen van de oppas- en nevendienst, die alle spullen dan steeds weer moeten versjouwen. Bovendien geeft het ook veel onrust. Vandaar een hele periode van ruim drie maanden in de Burgwalkerk.
Op 18 juni hebben we dan wel een probleem. Van 15 tot en met 18 juni vinden de Internationale Hanzedagen plaats in Kampen. De Binnenstad is dan met de auto en met de fiets slecht bereikbaar. De Burgwal helemaal niet, want daar staat de toeristische markt opgesteld. De kerkenraad heeft besloten dat we op 18 juni geen eigen dienst organiseren. Maar, we hebben een fantastisch alternatief! Tijdens de Hanzedagen staat er altijd een kerkdienst op het programma. In Kampen is dat om 11.30 uur in de Bovenkerk. Voorganger is ds. Klaas van der Kamp en Kavoca werkt mee. De voertaal in deze dienst is Nederlands. Er wordt gezongen in het Nederlands, Engels en Duits. Het belooft een hele mooie dienst te worden en de kerkenraad nodigt u van harte uit om deze dienst bij te wonen. Om alvast in de agenda te noteren.
Namens de projectgroep herinrichting en namens de kerkenraad, Pieter Treep

De Projectgroep herinrichting Open Hof bestond uit de volgende personen:
Agnes Compagne (gemeentelid / binnenhuisarchitect), Cor van Laar (Taakgroep Beheer / CvK herv. / lid beheerscommissie OH), Dini Gosker (Taakgroep Diaconie), Frans van Beek (Taakgroep Jeugd), Hans van der Veen (Taakgroep Beheer / CvK geref. / lid beheerscommissie OH), Henk de Velde (gemeentelid / architect), Leon Eigenhuis (Taakgroep Eredienst), Pieter Treep (voorzitter)

De voorstellen van de Projectgroep zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beheerscommissie Open Hof. De vergaderingen van de Projectgroep zijn grotendeels bijgewoond door de beheerder van de Open Hof en door Ronald Vos en Asse Reinders van diezelfde beheerscommissie.

Alle verslagen van de vergaderingen van de Projectgroep zijn steeds integraal doorgestuurd naar de wijkkerkenraad en de beheerscommissie. Daar zijn de verslagen iedere keer geagendeerd en eventueel besproken. Een samenvatting van de verslagen is verschenen in de beide kerkbladen.
Op 10 oktober 2016 heeft de Projectgroep de wijkkerkenraad een tussenrapportage gepresenteerd en toestemming gevraag haar ideeën financieel te mogen onderbouwen met behulp van offertes.
Op 30 januari 2017 zijn de beide voorzitters van de CvK's geïnformeerd over de plannen en de financiële onderbouwing daarvan.

Op 13 februari jl. heeft de wijkkerkenraad van de PWG Open Hof kennis genomen van het eindvoorstel van de Projectgroep herinrichting Open Hof en dit voorstel integraal overgenomen.
Op 15 februari zijn de leden van de wijkgemeente daarover geïnformeerd tijdens een gemeenteavond.

De uitvoering van alle werkzaamheden is voorzien voor de periode tussen Pinksteren en het nieuwe seizoen. Dan maken weinig externe huurders gebruik van het gebouw.

De Projectgroep heeft gebruik gemaakt van de volgende onderleggers:
voorstel van de Stuurgroep Gebouwen aan de AK's en de daaropvolgende besluitvorming
overzicht ruimtegebruik Open Hof weken 5 t/m 14 2016
bouwtekeningen Open Hof
visiedocument PWG "Open Hof"
ideeënsessie beheerscommissie van 1-2-2015
ideeënsessie wijkgemeente van 23-02-2016
ideeënsessie wijkkerkenraad 14-03-2016
overleg met Gehandicapten Overleg Kampen 17-06-2016
diverse mails, telefoontjes, brieven, gesprekken gemeenteleden

De Projectgroep heeft besloten de volgende zaken als vaststaand kader te beschouwen:
besluitvorming / opdracht Algemene Kerkenraden
visie wijkgemeente
inbreng wijkkerkenraad, beheerscommissie en wijkgemeente
€ 200.000,=

De Projectgroep heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
In het gebouw markeren dat we als PWG "Open Hof" een nieuwe start maken met een nieuwe wijkgemeente.
Een kerkelijk centrum worden met een andere uitstraling dan de huidige.
Toe kunnen groeien naar een diaconaal centrum voor de gemeente en de wijken rondom.
Het exploitatieresultaat OH positief beïnvloeden.

De projectgroep heeft ervoor gekozen alle binnengekomen ideeën te behandelen en zelf geen nieuwe ideeën toe te voegen. Alle ingebrachte ideeën zijn getoetst aan de kaders en doelstellingen.
De Projectgroep heeft gekozen voor een indeling in vijven:
1 alle voorstellen m.b.t. de kerkzaal en de ingang van de kerkzaal
2 alle voorstellen m.b.t. de Hofzaal in combinatie met
3 alle voorstellen m.b.t. de hal
4 alle voorstellen m.b.t. de keuken, de vergaderzalen en het uitvaartcentrum
5 een ruimte voor de jeugdkerk

Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de volgende aan te brengen wijzigingen in het kerkelijk centrum "Open Hof":

1 De kerkzaal:
- De in-/uitgang van de kerkzaal vervangen door een bredere in-/uitgang.
- Het liturgisch centrum opnieuw inrichten met nieuw ontworpen meubilair (avondmaalstafel, preekgestoelte, doopvont, kaarsenhouder, knielbank) in metaal en essen, nieuw tapijt in antraciet.
- De ramen met de zesenzestig Bijbelboeken voorzien van dubbel glas en negentien ramen daarvan voorzien van een kleurencoating in de kleuren van het kerkelijk jaar.
- Het plafond voorzien van een whitewash.
- Het lage muurtje voorzien van een coating in gebroken wit en bovenop plaatsen van travertin.
- De achterwand eveneens voorzien van een coating in gebroken wit.
- De beide steunpilaren in dezelfde kleur verven als de lamellen daarboven.
- De techniek in de kerkzaal (bediening beamer, beeld en geluid) te verplaatsen naar de kuil in de kerkzaal.
- Mocht het budget toereikend zijn de kerkzaal voorzien van opnameapparatuur voor beeldopnames.
- De stoelen zijn afgeschreven, vervangen door nieuwe. Zoekkleur blank hout - essen.

2 De Hofzaal:
- Bouwkundige voorzieningen treffen, waardoor alles op één hoogte komt.
- Vervangen van de afscheiding met de hal door een verplaatsbare glazen wand.

3 De hal:
- Vervangen van de afscheiding met de Hofzaal door een verplaatsbare glazen wand.
- Verplaatsing van de garderobe.
Op deze manier ontstaat er de mogelijkheid om de Hofzaal apart of samen met de hal te gebruiken. De functionaliteit neemt daarmee toe, evenals de verhuurbaarheid. Eén ruimte van ca. 275 vierkante meter of twee aparte ruimtes van ca. 140 vierkante meter.

4 De keuken:
- Vergroten van de keuken tot aan de dragende wand in de hal.
- Vervangen huidige keukeninrichting, zodat er ook voor grote groepen kan worden gekookt.
- Huidige uitgiftepunt dichtzetten en daar de garderobe situeren.
- Keuken voorzien van twee nieuwe uitgiftepunten: richting hal en richting Hofzaal.

4 Vergaderzalen:
- De gang langs de vergaderzalen doortrekken door zaal 4 richting hal, zodat de zalen bereikt kunnen worden zonder dat je door de kerkzaal hoeft te lopen.
- Twee vergaderzalen voorzien van een 50-inch scherm voor presentatiedoeleinden.
- Mocht het binnen het budget passen, de muur tussen vergaderzalen 3 en 4 voorzien van een vouwwand.

4 Uitvaartcentrum:
- Op dit moment het uitvaartcentrum in stand houden en niet ombouwen tot een vergaderruimte voor 80-100 personen. Budget is ontoereikend en gevolgen voor exploitatie te onzeker.

5 Jeugdkerkruimte:
- Jeugdkerk op plek huidige oppasruimte; oppasruimte op plek huidige jeugdkerk.
- Geluidwerende maatregelen nemen voor verbinding jeugdkerk en kerkzaal.
- Budget beschikbaar stellen aan jeugdkerk om eigen home te pimpen.

Agenda

Kerkdiensten